Publikasjon

Tittel Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2005
Undertittel
Forfattere Strand, R. & Finstad, B.
År 2006
Kilde NINA Rapport 160: 28 s.
ISBN, ISSN 82-426-1712-0
Referat

Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk med hensikt å undersøke produksjons- og utsettingsmetoder, utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. Gjenfangstene fra utsettingsforsøkene har generelt vært lavere fra utsettingene i 2000 til 2004 enn tidligere. Skader har trolig vært en av årsakene til dødelighet og lave gjenfangster. Forsøkene i 2004 viste at det må settes mer ressurser inn på å finne årsaker til skader på fisken for å kunne redusere skadeomfanget under produksjonen. Resultatene fra forsøkene i Talvikanlegget har overføringsverdi til andre anlegg, og vil kunne benyttes til å optimalisere smoltproduksjonen også i andre tilfeller. Skader på fisken i løpet av produksjonsperioden i anlegget har vært høyt og er en av de viktigste faktorene vi har jobbet med de siste årene. Skadene på fiskens finner, spord og gjellelokk var ved utsett på samme nivå som i 2004. Forbedrende tiltak som UV-bestråling og filtrering av inntaksvann reduserte oppblomstringen av sopp og reduserte parasittbelastningen, men forhindret ikke skadeutviklingen på fisken. Ulike fôrtildelingsmåter for å hindre aggresjon og stress som kan føre til biting og finneskader påvirket heller ikke skadeutviklingen i forhold til hva den har vært tidligere år. Mikrobiologiske undersøkelser av har avdekket funn av en Clamydia bakterie i fiskenes finner. Scanning elektronmikroskopi viste infeksiøs stor forekomst av Clamydia bakterier i kapillærårer i ryggfinner med skade. Lignende bakterier har siden blitt funnet i gjellevev, typet og klassifisert som ny art. Det gjenstår å avklare både hvilken betydning Clamydia har i utvikling av finneskader og hvilke miljøforhold som eventuelt påvirker dette. Sjøvannstoleransen hos smolten ved utsetting i Halselva i begynnelsen av juli var bedre enn hos smolten satt ut en og to uker tidligere, og en høyere andel av smolten satt ut i begynnelsen av juli vandret ut enn gruppene satt ut tidligere. Smolten satt ut i begynnelsen av juli vandret også raskere ut enn smolten satt ut to uker tidligere. Disse resultatene er sammenfallende med forsøkene i 2004. Laksesmolt viser stressresponser i form av økt nivå av klorid, kortisol og magnesium i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. I 2005 økte alle disse parametrene i forbindelse med håndtering og transport til Altaelva, og gikk tilbake etter en uke i hvilemerd i elva. Gjenfangstene fra forsøkene og utsettingene var fortsatt lave, men forsøk med å benytte PITmerker ga mer en dobbelt så god gjenfangst som fisk merket med Carlinmerker. Dette til tross for at PIT-merker bare kan registreres i utsettingsvassdraget.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no