Publikasjon

Tittel Evaluering av Friluftslivets År 2005
Undertittel
Forfattere Vistad, O.I., Tennøy , A., Svarstad, H. & Andersen, O.
År 2006
Kilde NINA Rapport 170: 109 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1725-2
Referat

Denne evalueringa er først og fremst en analyse at de tiltak som fikk økonomisk støtte i anledning Friluftslivets år 2005 (her oftest kalt FÅ05) – altså hvem arrangerte hva, for hvem, på hvilken måte, osv. I alt 649 tiltak har levert rapporteringsskjema etter gjennomført tiltak, og derved fått tildelt støtte. Disse skjemaene er hovedgrunnlaget for vårt arbeid – altså egenrapportering i form av utfylte spørreskjema fra arrangørene. Det imidlertid arrangert langt mer i løpet av friluftsåret enn disse 649 tiltaka. Alt i alt er det bygget et ”stort byggverk” i FÅ05, noe som godt kan kalles en ”folkelig mobilisering” – og det skulle jo FÅ05 bli. Men det har vært uråd å vurdere innholdet i disse ”andre” tiltaka – i forhold til innhold, annen suksess og graden av måloppnåelse for FÅ05. Videre inneholder evalueringa ei vurdering av mediedekning og en innholdsanalyse av et utvalg medieoppslag i riksaviser og store regionale aviser. TNS Gallup har gjennomført sitt årlige Natur- og miljøbarometer (NMB) og i år ble det utvida med ekstra spørsmål i anledning FÅ05. Vi vurderer resultata i NMB og relaterer dem til andre data i evalueringa. Et siste hovedpunkt er ei vurdering av samarbeidet mellom FRIFO (Friluftslivets fellesorganisasjon) – som hadde hovedansvaret for FÅ05 – og hovedsamarbeidspartnerne Statskog SF og G-SPORT, slik de to partnerne ser det. Det organisatoriske for FÅ05 kom i stand ved at MD ved miljøvernminister Børge Brende i mars 2003 ga FRIFO hovedansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere ”året” (vedlegg 1). FRIFO, som også hadde ansvaret for forrige Friluftslivets år i 1993, hadde søkt MD om å få dette oppdraget. Styret for FRIFO fungerte som styringsgruppe for FÅ05, og prosjektledelsen (med egen prosjektleder og informasjonskonsulent) var lagt til FRIFOs sekretariat. I tillegg var det et rådgivende organ (FRIFOs generalsekretærmøte + en fra DN og en fra FL). Og kanskje enda viktigere var en serie med (i alt 6) Idéforum der ”alle tenkelige” organisasjoner og aktører var invitert til innspill og drøfting, fra planleggingsfase til oppsummering. Samarbeidsordninga FNF (Forum for Natur og Friluftsiv) hadde et regionalt koordineringsansvar. Vi har ikke hatt som mandat å gå grundig inn i evaluering av organisasjonsmodellen, men vi har lagt inn noen vurderinger, ikke minst fordi mange av våre informanter har hatt synspunkter på organiseringa. Men i hovedsak har vi sett dette som et tema for den interne evalueringa. Det var ganske godt økonomisk grunnlag for å få til stor aktivitet i FÅ05, selv om mye av de disponiblemidlene kom gjennom omposteringer og ikke ”friske FÅ-midler”. Nær 12 millioner gikk til aktivitetstiltak, og rundt 3 millioner til kommunikasjons- og reklametiltak. Det aller meste kom fra Miljøverndepartementet, men også en fersk million fra hver av Helse- og Sosialdirektoratet og fra Kultur- og Kirkedepartementet. Det har vært svært høg (lokal) aktivitet i FÅ05 med mange tiltak, mange typer arrangører og arrangement, mange deltakere (anslått til ca 350.000) og en ganske brei folkelig mobilisering. Både rapporteringa fra arrangørene og vår egen medieanalyse viser stor variasjon i tiltak og aktiviteter – trolig i samsvar med MD’s ønske om at friluftsliv skulle tolke ”romslig”. Det har vært mye samarbeid i gjennomføring av tiltak, både innen og mellom friluftsorganisasjoner, men også med andre organisasjoner og etater. Og i hovedsak er det veldig positive tilbakemeldinger på nettopp samarbeidserfaringene og forholdet til ledelsen for FÅ05. FRIFO sine egne medlemsorganisasjoner har fått bedre økonomisk uttelling enn andre organisasjoner, men det ser ut til å være gode grunner (og ganske klare kriterier) for de tildelinger som er gjort. Det er en del kritikk fra (særlig) lokalt/regionalt hold over for dårlig tid fra første (mottatte) informasjon og fram til søknadsfristen for FÅ-støtte. En ville også helst hatt klarsignal om støtte tidligere, for å få bedre tid til planlegging. Noe av denne kritikken må rettes videre til bevilgende myndigheter, fordi de økonomiske rammene burde vært klare før.Rundt 80 % av alle tiltak har fått pressedekning – et veldig høgt tall – men oppslagene har særlig vært i lokale aviser. En del sentrale aktører er mer misfornøyd med mediegjennomslaget for FÅ05, fordi en har vært mer fraværende i regionale aviser og riksmedia. Hovedsamarbeidspartnerne er veldig fornøyde med samarbeidet med FÅ / FRIFO, men har møtt på en del problemer med synliggjøring mm, i forbindelse med gjennomføring av arrangement. Det uklart hvor problemet ligger, men den ikke-kommersielle kulturen som råder i norsk friluftsliv kompliserer trolig samhandling med sponsorer. Det er en utfordring få til en felles og gjensidig forståelse av avtaler og forpliktelser ved senere stor-arrangement ala FÅ05. FRIFO har villet veldig mye med FÅ05, med flere prioriterte målgrupper og mange og ambisiøse mål og delmål. En ville nå ”alle”, men har spesielt utpekt fire målgrupper (barn, unge, ”annen” etnisitet, funksjonshemma). Av disse fire er det nok særlig i forhold til barn (det vil ofte si familier) at en har lykkes. Til en viss grad har en også nådd fram til ungdom – en gruppe som opplagt er vanskeligere å få ”tak i”. Når det gjelder grupper med annen etnisk bakgrunn og de funksjonshemma har FÅ05 lykkes mindre, men det finnes gode eksempler på vellykka tiltak. I forhold til de to hovedmålene for FÅ05 har en nok lykkes best med en ”folkelig mobilisering til gagn for norsk friluftsliv i vid forstand”. Det andre hovedmålet er todelt, og det å ”synliggjøre friluftslivets mangfold” har en også lykkes ganske bra med. Et stykke på veg har en nok også fått ”synliggjort friluftslivets samfunnsmessige betydning”, om lag 1/3 av de analyserte avisartiklene bidrar til dette (de fleste med vekt på helseaspektet). Dette målet henger nøye sammen med delmålet om å ”øke oppmerksomheten om friluftsliv fra politikere, offentlige myndigheter og media”. Omtalen av FÅ og FÅ-tiltak i media er alt omtalt og må sies å være ganske tilfredsstillende. Når det gjelder å styrke friluftslivets posisjon hos politikere og offentlige myndigheter så er effekten av FÅ05 mer usikker, og sannsynligvis liten. Dette er – og har lenge vært – et både viktig og vanskelig mål innen friluftslivssektoren. Nå i 2006 og framover trengs det dessuten solid arbeid for å motarbeide en eventuell ”sovepute-effekt” av FÅ05. Kanskje burde tyngre politiske, administrative og faglige myndigheter vært inne i styrende posisjon for FÅ05, men risikoen ville være en mer tungrodd, mindre smidig og lite effektiv ledelse som ville gi mindre gevinst der FRIFO lykkes så godt, nemlig i mye lokal aktivitet og bredt engasjement. For FRIFO er sannsynligvis den beste koordinerende aktøren til nettopp å få til et så bredt geografisk og friluftsmangfoldig engasjement lokalt og regionalt – pga bredt og stort organisasjonsapparat. Og prosjektledelsen har dessuten gjort et godt arbeid. En burde imidlertid vært enda flinkere til å favne utafor ”friluftsliv-familien” – særlig i forhold til målgrupper der en ikke har lykkes så godt, men hatt klare ambisjoner.
Oppdragsgiver Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no