Publikasjon

Tittel Reguleringsplan for havne- og næringsformål på Tønsnes, Tromsø
Undertittel Konsekvensutredning, deltema zoologi og vegetasjon
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W.
År 2006
Kilde NINA Rapport 182: 33 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1738-4
Referat

I forbindelse med reguleringsplan for havne- og næringsformål på Tønsnes i Troms fikk NINA i oppdrag fra Tromsø kommune om å utrede konsekvensene for vegetasjon, fugl og annet dyreliv. De botaniske undersøkelsene viser at størsteparten av planområdet er dekket av vidt utbredte natur- og vegetasjonstyper. Ingen rødlistede karplantearter er registrert innenfor planområdet. Kun et fåtall arter kan betraktes å være regionalt sjeldne. Tre delområder innenfor planområdet skiller seg noe ut med hensyn til vegetasjonens naturverdi. Planområdets samlede naturverdi mht. vegetasjon og flora vurderes å være av liten verdi. De forskjellige gir leveområder for en del ulike fuglearter. Det er registrert minst 48 fuglearter innenfor planområdet, mens det forekommer sannsynligvis 12 pattedyrarter her. Ingen rødlistearter hekker eller yngler innenfor planområdet, men både havørn og sannsynligvis oter bruker området under næringssøk. Samlet viltvekt for området er satt til 2, det vil si et område av lokal – regional verdi. Til sammenligning får influensområdet Kjosen/Tønsvika viltvekt 3 (regional verdi). Planområdets samlede naturverdi mht. fauna vurderes å være av liten til middels. Den samlede naturverdien av hele planområdet vurderes til å være liten til middels. Samlet vurderes omfanget til stort negativt. Tiltakene (alternativ 1 & 2) vil dermed ha liten til middels negativ konsekvens for det samlede naturmiljøet. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.
Oppdragsgiver Tromsø kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no