Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2006
Undertittel
Forfattere Andersen, R. & Brøseth, H.
År 2006
Kilde NINA Rapport 183: 19 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1741-4
Referat

I år ble det påvist 57 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2005 er dette en reduksjon på 5 ynglinger på landsbasis, men allikevel 10 ynglinger flere enn i 2004. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger siste tre år så er det en økning fra 330 dyr i 2005 til 354 i 2006. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål på antall ynglinger av jerv ligger nå over bestandsmålet. I Nord Norge er det en nedgang fra 44 ynglinger i 2005 til 36 ynglinger i 2006. I år er nedgangen spesielt stor i Finnmark (fra 10 til 4 ynglinger) mens det for øvrige fylker er kun mindre endringer. Bestandsestimatene basert på antall ynglinger de tre siste årene for rovviltregion 8 indikerer imidlertid en bestandsøkning på 10-20 dyr i forhold til forrige tre års periode. For rovviltregion 7 er det en tilnærmet stabil bestand, mens det for rovviltregion 6 er en svak nedgang i perioden 2004-2006. Det ble registrert 21 ynglinger i Sør-Norge i år. Dette er noe flere enn det antallet man registrerte i Sør-Norge i fjor og i 2003, men en del færre enn toppåret i 2004 hvor det ble registrert 26 ynglinger. Bestandsestimatene basert på antall ynglinger de tre siste årene, er for rovviltregion 1 stabilt mens det er en økning på 5-15 dyr i rovviltregionene 3 og 5.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no