Publikasjon

Tittel Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark
Undertittel Kartlegging og forslag til tiltak
Forfattere Johnsen, S.I., Andersen, O. & Museth, J.
År 2006
Kilde NINA Rapport 194: 17 pp + vedlegg.
ISBN, ISSN 82-426-1754-6
Referat

I begynnelsen av oktober 2006, fikk NINA på Lillehammer tilsendt en kreps fra Dammane landskapsvernområde i Brevik, Porsgrunn kommune. Dette viste seg å være et eksemplar av den nordamerikanske arten signalkreps (Pasifastacus leniusculus), og er det første dokumenterte funnet av denne arten i Norge. For å verifisere funnet, og for å skaffe en bedre oversikt over signalkrepsutbredelsen i området utførte NINA, på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning, en kartlegging i flere vann i Porsgrunn og Bamble kommuner i midten av oktober 2006. I rapporten er også faren for videre spredning vurdert, og aktuelle tiltak som kan utrydde eller begrense forekomsten av signalkreps er beskrevet. Signalkreps ble påvist i kun en av åtte undersøkte lokaliteter. I to andre lokaliteter ble det funnet edelkreps. Undersøkelser ved veterinærinstituttet har bekreftet at signalkrepsen fra Dammane landskapsvernområde var infisert av krepsepest. Hvis signalkrepsen ikke spres av mennesker er det lite sannsynlig at den sprer seg til andre vassdrag. Imidlertid er lokalitetene mye brukt til rekreasjon (bading etc.) og det er derfor en viss fare for at signalkrepsen kan bli spredd videre. Spredning av signalkreps og dermed krepsepest er i dag den største trusselen mot vår edelkreps. Det anbefales derfor å utrydde signalkrepsen fra Dammane landskapsvernområde. Erfaringer fra andre land viser at det er vanskelig å utrydde signalkreps. Det foreslåes allikevel å gjøre et forsøk på å fjerne signalkrepsen ved å kombinere nedtapping og kjemisk behandling. Til slutt i rapporten er forslag til oppfølgende undersøkelser / tiltak skissert.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no