Publikasjon

Tittel Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen
Undertittel
Forfattere Bjerke, T., Andersen, O., Berg , S.K., Haaland , T. & Krange, O.
År 2006
Kilde NINA Rapport 190: 44 pp + vedlegg.
ISBN, ISSN 82-426-1749-X
Referat

I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down by the riverside”: Bybefolkningens holdninger og aktiviteter knyttet til natur og kulturminner som et kunnskapsgrunnlag for restaurering og forvaltning av elvelandskap. Prosjektet er i utgangspunktet et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Også Oslo kommune (Friluftsetaten), Høgskolen i Olso (Førskolelærerutdanningen), og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har seinere blitt med i prosjektet. Norges Forskningsråd (Landskap i endring), Oslo kommune (Friluftsetaten), og NVE har støttet prosjektet økonomisk. Hovedmålet med undersøkelsene er å identifisere bybefolkningens interesser for kulturminner, holdninger til og bruk av natur- og kulturlandskap, og hindringer for slik bruk langs Alnaelva i Oslo kommune. Resultatene vil bli relatert til folks livskvalitet og stedsidentitet, og skal være innspill til den fysiske og økologiske restaurering og forvaltning av området langs elva. Det er klart uttrykt i sentrale politiske dokumenter at barn og unge bør være viktige målgrupper for rekruttering til friluftsliv. Grunnlaget for de offentlige målene om bedre tilrettelegging for friluftsliv blant barn og unge er å finne i forskning som viser store helseproblemer som følger av fysisk inaktivitet. Delmål 1 var derfor å registrere natur- og kulturminnerelaterte holdninger og aktiviteter blant barn og unge i området, identifisere bruk, preferanser, barrierer for bruk, samt kulturelle og sosiale faktorer som påvirker dette. Det ble valgt å utføre en spørreskjemaundersøkelse i utvalgte skoler (6. og 9. trinn), og en undersøkelse blant førskolelærere i utvalgte barnehager i området om uteaktiviteter for førskolebarn. I denne rapporten gjengir vi resultater fra undersøkelsen fra 6. og 9. trinn. Skolene er: Bjøråsen, Tveita, Vestli, Jeriko, Ammerud, Bryn, Groruddalen, Vålerenga, Apalløkka, Lindeberg, og Tokerud i Oslo kommune. Elevene ble bedt om å fylle ut et spørreskjema inneholdende spørsmål om hva de driver med når de ikke er på skolen. Nedenfor følger et kort referat fra undersøkelsen. Det refereres til nummereringen i spørreskjemaet som elevene fikk utlevert og som finnes som appendiks i denne rapporten. Elevene ble spurt om hvor ofte de pleier å gjøre ting som er vanlige aktiviteter ute (17 aktiviteter). Aktiviteter som ble oftest utført (en eller flere ganger i uka) var ’å gå omkring med venner og prate’ (76 %), ’spille ball med venner’ (68 %), og ’sykle tur med venner’ (42 %). Flere gutter enn jenter går på ski, kjører alpint, fisker og drar på telttur. Flere jenter enn gutter plukker sopp eller bær, bruker grønne områder eller parker, og går med venner og prater. Elever i 6. trinn var mer aktive enn elever i 9. trinn i de fleste aktivitetene. Elever med innvandrerbakgrunn (dvs. to foreldre som er født utenfor Norges grenser) deltar sjeldnere enn andre i tradisjonelle friluftsaktiviteter som skitur og fottur i skog og mark. Det ble spurt om var om hvor trygt det oppfattes å være ute der elevene bor. Færre enn en tredel mente at det er ’skumle typer som ofte holder til i skogen der de bor’, noen flere jenter enn gutter var enige i dette utsagnet. Tre firedeler av elevene var enige i at det er trygt å vokse opp der de bor. 90 % var enige i at det er trygt å være ute om dagen der de bor. En noe større andel av barn med to norskfødte foreldre oppga at de syns det er trygt å gå ut om dagen i nabolaget der de bor (Begge født i Norge: 93 %; En født i Norge 89 %; Ingen født i Norge; 88%). Elevene ble spurt om de har en favorittplass der de liker veldig godt å være. Den kategorien sted som flest barn (170) nevnte var ’idrettsplass, fotballbane’. Deretter fulgte ’rommet mitt’ (123), ’inne, sofaen, stua’ (72), og ’et sted i skogen’ (30). Elevene ble spurt om hvor de helst vil være sammen med venner. Butikksenter, hjemme, og parken fikk flest kryss. Følgende tendenser kan leses ut av svarene: Jenter: Mest opptatt av grønt, venner, dyr og shopping Gutter: Mest opptatt av idrett, tilrettelagt aktivitet, tilgjengelighet Barn med norskfødte foreldre: Mest opptatt av parker, kultiverte grøntområder og idrett Barn med utenlandsfødte foreldre: Mest opptatt av bygde omgivelser, ryddighet, kultiverte områder.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no