Publikasjon

Tittel Al-behandling mot G. salaris i Steinkjervassdragene 2006 : Test av ny metode for bunndyrovervåking
Undertittel
Forfattere Bongard, T.
År 2006
Kilde NINA Rapport 197: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1757-0
Referat

Hensikten med denne rapporten er å prøve ut den modifiserte metoden for innsamling og ana-lyse av bunndyr i elver, som ble presentert i NINA Rapport 113, på det praktiske spørsmålet hvordan behandling med surt aluminium mot Gyro-infeksjon påvirker bunndyrsamfunnet i nende vann, I NINAs og NIVAs felles instituttprogram ”Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder” ble bunndyrforekomstene i ferskvann analysert med utgangspunkt i sannsynlighet for fore-komst av de ulike artene innen de ulike regionene i landet. På bakgrunn av dette arbeidet NINA publisert en modifisert innsamlingsmetodikk og rammene for en indeks som kan brukes til å beskrive økosystemtilstander og påvirkningsgrad i rennende vann ved hjelp av artsfore-komster av bunndyr. Den modifiserte innsamlingsmetoden betyr et større fokus på artsfore-komst og mindre vekt på kvantitative forhold i bunndyrsamfunnet. Kravene i EUs Vannramme-direktiv om å klassifisere lokalitetens økologiske status legger svært stor vekt på artsforekomst. Ressursbruk ved den undersøkelsen som er rapportert her tilsvarer omtrent én tredjedel ressursene som kreves ved bruk av tradisjonelle bunndyrmetoder. På grunnlag av resultatene fra to runder med prøvetaking, en rett før og en rett etter behandling i Steinkjervassdragene synes ikke behandlingen å ha dramatiske konsekvenser artssammensetning og økologisk status for bunndyrsamfunnene. Behandlingen utgjør likevel en tidsbegrenset belastning, og det er tidligere vist at behandlingen fører mange bunndyrarter ut i driv med strømmen. Arter som kun finnes lengst ned i elva kan derfor drive ut i brakk- saltvann og dermed forsvinne fra faunaen. Den nye metodikken har ført til at det ble registrert flere nye arter for området og fylket, og rødlistet art ble funnet før behandlingen. En mer komplett oversikt over rødlistede og sjeldne arter er imidlertid avhengig av at det gjøres flere runder med prøvetaking gjennom året. Stan-dard bør være fire prøverunder i den isfrie delen av året. I forbindelse med behandling mot salaris vil dette gi grunnlag for å utføre behandlingene slik at man unngår de mest sårbare riodene til hensynskrevende og rødlistede arter. Dette vil redusere eventuelle negative effekter av fullskalabehandlinger betraktelig, uansett om det er tale om rotenon eller aluminium.
Oppdragsgiver Norsk institutt for naturforskning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no