Publikasjon

Tittel Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. Fase 3: elver og innsjøer
Undertittel
Forfattere Schartau, A.K., Abelsen , R., Halvorsen, G., Hobæk , A., Johansen , S., Sloreid , S.E. & Walseng, B.
År 2006
Kilde NINA Rapport 153: 35 pp + vedlegg.
ISBN, ISSN 82-426-1705-8
Referat

Denne rapporten presenterer et endelig forslag til lokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer for ferskvann (elver og innsjøer). Forslaget bygger på resultater og anbefalinger fra tidligere faser av dette prosjektet, presentert i Lyche Solheim et al. (2005a, b). Kriterier for utvelgelse av referanselokaliteter Utvelgelsen av referanselokaliteter har vært foretatt med bakgrunn i resultater fra Karakteriseringsarbeidet samt anbefalinger mhp. antall lokaliteter av hver type som bør inngå for fastsettelse av referanseverdier for biologiske kvalitetselementer, jfr. Lyche Solheim et al. (2005b). I forslaget til potensielle referanselokaliteter for elver og innsjøer er utvelgelsen av lokaliteter basert på følgende kriterier: • Lokaliteten er angitt som ”not at risk” i hht. grovkarakteriseringen. I enkelte tilfeller er det tatt med lokaliteter angitt som ”possibly at risk” dersom trusselfaktoren anses å ha liten betydning for økologisk tilstand til de aktuelle kvalitetselementene. • Svært små innsjøer (areal < 0,5 km2; ikke angitt som egne vannobjekter i grovkarakteriseringen) er kun inkludert dersom disse inngår i pågående biologisk overvåking og for øvrig tilfredsstiller kriteriene for referanselokaliteter (se nedenfor). • Alle økoregioner og alle vanlige norske vanntyper presentert i Lyche Solheim & Schartau (2004) er representert dersom mulig. I tillegg er enkelte ”nye” typer inkludert i forslaget. • Antall lokaliteter av hver type er begrenset oppad til 10 per økoregion. Som regel er antall aktuelle lokaliteter langt lavere pga. manglende forekomst. • I de tilfeller hvor det forekommer mer enn 10 lokaliteter per type og økoregion så er følgende lokaliteter prioritert (i prioritert rekkefølge): o Lokaliteter inkludert i tidligere/pågående overvåking o Lokaliteter med biologiske data o Lokaliteter som benyttes som råvannskilde for drikkevann o Lokaliteter uten fysiske inngrep o Fysisk lett tilgjengelige lokaliteter, der slik informasjon foreligger o Utvalget bør gjenspeile en størst mulig geografisk representativitet Utvalget av referanselokaliteter Totalt 408 innsjøer er foreslått som referansesjøer, hvorav 97 er med i eksisterende/tidligere overvåking eller de er antatte råvannskilder for produksjon av drikkevann. Hydrologiske måleserier finnes fra et stort antall av innsjøene mens biologiske data finnes kun for et mindretall. Utvalget er størst for svært kalkfattige og kalkfattige, klare innsjøtyper i skog og fjell og kalkfattige, humøse innsjøtyper i skog. Kalkrike innsjøtyper er vanligst forekommende i Midt-Norge og Nord-Norge ytre. For de kalkrike, klare typene er utvalget her relativt stort i alle klimaregioner mens kalkrike, humøse sjøer primært finnes i boreal sone (norsk type 15). Bresjøer (norsk type 23 samt brepåvirkete skogssjøer) ser ut til å være vanlig forekommende i Midt-Norge og Nord- Norge ytre. Kriteriene for angivelse av en bresjø synes imidlertid å være noe forskjellig for de ulike regionene. Således er det ikke angitt noen bresjøer i referanseutvalget for Østlandet selv om enkelte av sjøene her klart er brepåvirket. Generelt er utvalget av referanselokaliteter dårligst for lavlandstypene, for Sørlandet og for Nord-Norge indre. Av interkalibreringstypene (IC-typene) er det et brukbart utvalg av kalkfattige klare lavlandssjøer (L-N2), kalkrike, klare skogssjøer (L-N4) og kalkfattige, klare skogssjøer (L-N5) på Øst-landet og i Midt-Norge, kalkfattige, humøse skogssjøer (L-N6) og kalkfattige, klare fjellsjøer (LN7) i alle aktuelle regioner. Kalkfattige, humøse lavlandssjøer (L-N3) er representert med noen få lokaliteter i alle regioner. Lavlandstypene L-N1 (kalkrike, klare) og L-N8 (kalkrike, humøse) er dårlig representert i referanseutvalget. Tilsvarende typer finnes imidlertid i den boreale klimasonen og kan eventuelt vurderes tatt inn i det nordiske referansenettverket. Til sammen 132 elvestrekninger (vannforekomster) er inkludert i oversikten over potensielle referanseelver, hvorav 8 er med i pågående/tidligere overvåking. Hydrologiske data finnes fra et stort antall av lokalitetene. Utvalget er størst for svært kalkfattige, klare og kalkfattige, humøse elvetyper i skog samt svært kalkfattige og kalkfattige, klare elvetyper i fjell. I tillegg er kalkrike, humøse skogselver (norsk type 12) vanlig forekommende i Nord-Norge indre. Generelt er utvalget av referanselokaliteter dårligst for lavlandstypene, for Sørlandet og for Nord-Norge ytre. Brepåvirkete elver er også representert med svært få vannforekomster. Av IC-typene er det kun kalkfattige, klare skogselver (R-N5) på Østlandet og i Midt-Norge og kalkfattige, humøse skogselver (R-N9) på Østlandet og i Nord-Norge indre som er representert med et tilstrekkelig antall referanselokaliteter. Utvalget av referanselokaliteter er basert på resultatene fra karakteriseringsprosjektene og således er utvalget av små vannforekomster (innsjøer: <0,5 km2, elver: <10 km2) svært begrenset. Verken for elver eller innsjøer vil utvalget av foreslåtte referanselokaliteter kunne gi et dekkende bilde av referansetilstanden for små vannforekomster. Undersøkelse av makrovegetasjon i større innsjøer er svært ressurskrevende og samtidig er makrovegetasjon et svært sentralt kvalitetselement i vurdering av økologisk status for mindre innsjøer, spesielt i lavlandet. For å kunne etablere gode referanseverdier for makrovegetasjon vil det derfor være nødvendig å utvide utvalget av små lokaliteter. Utvelgelse av svenske og finske referanselokaliteter for fastsettelse av referanseverdier for norske ferskvannsforekomster er basert på metadata tilgjengeliggjort gjennom prosjektet for etablering av et nordisk referansenettverk. Høyest prioritet er gitt til lokaliteter som tilsvarer norske prioriterte typer og hvor det samtidig er mangelfullt med biologiske overvåkingsdata fra Norge. Videre er geografisk mer nærliggende lokaliteter valgt ut framfor lokaliteter som er antatt å være biogeografisk svært forskjellige fra norske lokaliteter. Lokaliteter med tilgjengelige overvåkingsdata er gitt høyere prioritet enn lokaliteter uten slike data. Totalt er 57 innsjøer og 15 elver fra det nordiske referansenettverket vurdert som faktiske referanselokaliteter. Av disse er 16 innsjøer og syv elver vurdert som spesielt egnet for fastsettelse av norske referanseverdier. Svenske/finske innsjøer bidrar spesielt til at IC-typene L-N3 og L-N6 og L-N7 vil kunne være representert ved et tilstrekkelig antall referanselokaliteter for en eller flere økoregioner. Svenske referanseelver representerer IC-typer som også er vanlige i Norge i tillegg til kalkrike, humøse elver (nasjonale typer) som er dårlig representert i det norske utvalget. Finske elver er ikke lagt inn i metadata-registeret per oktober 2006. Norske referanselokaliteter med manglende/utilstrekkelig overvåkingsdata bør kunne vurderes erstattet av svenske/finske lokaliteter av tilsvarende type. Dette gjelder evt. innsjøtypene L-N2, L-N3, L-5 og L-N6 samt elvetypene R-N5 og R-N9 på Østlandet og innsjøtypene L-N3 og L-N5 i Midt-Norge. En endelig prioritering av lokaliteter for etablering av referanseverdier for norske elver og innsjøer vil være avhengig av budsjettrammene for overvåkingen, både i Norge og de nordiske landene for øvrig. Det foreliggende utvalget av lokaliteter er foreslått for å kunne etablere referanseverdier for. ulike kvalitetselementer for de mest vanlig forekommende vanntypene i Norge. For enkelte av vanntypene er utvalget større enn det som vil være behovet i den framtidige overvåkingen av referansetilstand for norske innsjøer og elver. Utvalget vil imidlertid kunne fungere som et utgangspunkt for utvelgelse av framtidige referanselokaliteter.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no