Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold
Undertittel Karlsøy kommune
Forfattere Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2007
Kilde NINA Rapport 208: 90 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1768-2
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av naturtyper og vilt i Karlsøy kommune. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Karlsøy kommune. Prosjektet har identifisert 42 verdisatte naturtypeområder og 17 viltområder. 48 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er identifisert fem områder som er særlig viktige for biologisk mangfold. Det er presentert kart for naturtyper, viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Karlsøy kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Excel. Samtlige UTMreferanser er presentert i kartdatum WGS84.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no