Publikasjon

Tittel Viltkartlegging
Undertittel Hammerfest kommune
Forfattere Strann, K.B., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2007
Kilde NINA Rapport 222: 32 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1782-8
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført viltkartlegging, inkludert kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Hammerfest kommune. Prosjektet har identifisert 17 prioriterte viltområder. 22 rødlistede viltarter er påvist i kommunen. Det er presentert kart for viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Hammerfest kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Excel. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84 mens kartene er produsert i NGO1948 – sone 7 etter ønske fra kommunen.
Oppdragsgiver Hammerfest kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no