Publikasjon

Tittel Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer
Undertittel Rapport 2006
Forfattere Flagstad, Ø., May, R., Wärdig , C., Johansson , M., Andersen, R., Brøseth, H. & Ellegren , H.
År 2007
Kilde NINA Rapport 251: 38 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1811-5
Referat

Denne rapporten omhandler populasjonsovervåkningen av jerv ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer i sørlige deler av artens utberedelsesområde i Skandinavia. Rapporten fokuserer i hovedsak på resultatene fra materiale som ble samlet inn i 2006, men sees også i sammenheng med materiale fra 2000-2005 som er rapportert tidligere. I 2006 ble totalt 522 antatte jervekskrementer samlet inn over hele Sør-Norge (inkludert Trøndelagsfylkene). I tillegg ble 145 prøver samlet inn i Jämtland og Dalarna. Vellykket genetisk analyse ble gjennomført på 69 % av innsamlet materiale. De fungerende prøvene samlet inn på norsk side representerte 127 ulike individer. 88 av disse dyra ble påvist i Sør-Norge, dvs. fra Sør-Trøndelag og sørover. De resterende 39 ble funnet i Nord-Trøndelag. De fungerende prøvene fra Jämtland og Dalarna representerte 47 ulike individer. Av de 88 individene som ble påvist i Sør-Norge, var 64 tidligere kjente individer. Dette utgjør nær 3/4 av alle observerte individer. Ved fangst/gjenfangst-metodikk er bestandsstørrelsen i Sør-Norge estimert til 99 individer i 2006 (95 % CI: 89-111). Bestandsestimatene for årene 2001-2006 sett under ett antyder en svakt økende bestand i denne perioden. I den samme perioden ser vi en mer markant økning av bestandsestimatet basert på telling av aktive ynglehi, som nå er betydelig høyere enn det genetiske estimatet. God mattilgang (smågnagerår) og økt sporingsinnsats de siste årene kan være med på å forklare den store økningen i antall observerte ynglehi, uten at dette nødvendigvis betyr at bestanden som sådan har økt tilsvarende. Ved hjelp av de genetiske dataene har vi identifisert et distinkt skille mellom de østligste og de mer sentrale delene av utbredelsesområdet i Sør-Norge. Jerv i den østlige delen av utbredelsesområdet hører til samme delbestand som individer fra Jämtland, Dalarna og Nord- Trøndelag, mens jerv vest for skillelinjen utgjør en genetisk vestlig delbestand i Sør-Norge. Ved bruk av fangst/gjenfangst-metodikk er bestandsestimatet for den vestlige delpopulasjonen 70 individer, mens den østlige delpopulasjonen er estimert til 122 individer i 2006. Tidligere har vi påpekt at forflytningen av dyr mellom de to delbestandene tilsynelatende har vært asymmetrisk. Mens nesten alle dyr påvist i den østlige delbestanden syntes å ha foreldre fra sin egen delbestand har vi opp gjennom årene funnet en god del individer i den betydelig mindre vestlige delbestanden som er meget sannsynlige immigranter fra øst. Noen av disse individene er territorieholdende, reproduserende individer. På denne måten får vi ikke bare forflytning av dyr mellom delbestandene, men aktiv genflyt som bidrar til å opprettholde den genetiske variasjonen. I motsetning til i 2005 da ingen nye immigranter ble observert i vest, fant vi i 2006 to immigranter med rent østlig opphav blant 19 nye individer i den vestlige delbestanden. Det er likevel lite som tyder på at den nåværende genflyten er stor nok til å viske ut forskjellene mellom de to genetisk distinkte delbestandene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no