Publikasjon

Tittel Dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”
Undertittel Dialogkonferanse Vauldalen Fjellhotell 14. – 16. mars 2007
Forfattere Thomassen, J., Hagen, D., Bevanger, K. & Hanssen, F.
År 2007
Kilde NINA Rapport 255: 69 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1815-3
Referat

Fjellområdene i Sør-Trøndelag er del av reinbeitedistriktene Essand, Riast-Hyllingen og Femund, Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Prosjektet omfatter arealer i kommunene Holtålen, Røros, Selbu og Tydal. Her har det opp gjennom årene vært betydelige konflikter knyttet til arealbruk i utmarka. Reindriftsnæringa føler seg presset gjennom stadig større aktivitet i og inntil beiteområdene. Grunneierne føler at deres muligheter til næringsutvikling i utmarka/ fjellområdene begrenses av den samiske næringsutøvelsen. Arealbrukskonfliktene har delvis vart i flere generasjoner, og det virker ikke som det generelle konfliktnivået blir mindre. Prosjektet ”Felles politikk for fjellområdene” er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom aktører innen næringsliv, forvaltning og politikk. Utgangspunktet er et ønske om felles forståelse for konfliktene i regionen og å etablere en kontakt og dialog mellom de ulike interessene. Prosjektet består av i alt 5 faser. Fase 1 så på hvordan naturinngrep påvirker reindrifta, spesielt effekter av forstyrrelse og effekter på tamrein. Fase 2 omfattet registrering av arealbruk og arealbruksendringer, med fokus på større tekniske inngrep de siste 30-35 år. Arbeidet med de to fasene har vært koordinert og tett samkjørt, se NINA Rapport 225 (Hagen m.fl. 2007). Møter er gjennomført med alle sentrale aktører i konflikten, og representerer en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. Dette arbeidet har vært et viktig fundament for arbeidet i fase 3 – en dialogkonferanse hvor aktørene sammen skal legge grunnlaget for en bedre sameksistens i åra som kommer. Fase 4 vil være oppfølgingsarbeidet etter anbefalinger gitt på dialogkonferansen, mens fase 5 er planlagt som en konsensuskonferanse (høst 2007/vår 2008). Denne rapporten er en sammenstilling av fase 3 i prosjektet, dialogkonferansen. Sentrale aktører innen reindriftsnæring, landbruk og berørte kommuner var samlet til dialog på Vauldalen fjellhotell 14.–16. mars 2007. Dag 1 besto av innledende foredrag om sentrale tema innen konferansens problematikk (se vedlegg). Dag 2 og 3 var viet dialog, hvor deltakerne ble inndelt i heterogene grupper og hvor de jobbet seg systematisk gjennom problematikken (etter en justert metodikk hentet fra arbeid med konsekvensutredninger). Resultatene fra gruppearbeidene ble lagt fram i plenum som også diskuterte og konkluderte. Konklusjonene var grunnlaget for neste gruppearbeid, som igjen var grunnlaget for anbefalinger i siste gruppearbeid. Konferansen ble avsluttet med åpen meningsutveksling om hvor veien videre skulle gå. Gruppearbeid 1 arbeidet med fokustema og påvirkningsfaktorer på disse. Med fokustema menes tema som settes i fokus i konfliktbildet, mens påvirkningsfaktorer er faktorer eller forhold som påvirker eller kan påvirke fokustemaene. Oppgaven var å vurdere og prioritere de viktigste tema og faktorer i konfliktbildet i området. Mange fokustema ble vurdert, gruppene ga prioritet til: Reindrift, næringsutvikling i utmark (fritidshus-utbygging og fritidsbruk) og bygdeutvikling. Temaene rein på innmark, rettigheter og rolleforståelse (grunneiere, reineiere, kommune, politikere) ble også vurdert som viktige, men ble ikke behandlet videre av tidsmessige årsaker. En rekke påvirkningsfaktorer ble vurdert i sammenheng med fokustemaene. I gruppearbeid 2 skulle fokustema og påvirkningsfaktorer kobles gjennom å bygge opp et årsak- virkningskart med tilhørende forklaringer. Det var stort behov for dialog og meningsutvekslinger i gruppene, og deltakerne viste stor og konstruktiv evne og ønske til å komme fram til løsninger. Deltakerne fikk god innsikt i hverandres ståsted, utfordringer og muligheter, og en bedre forståelse for at videre dialog var veien å gå mot en bedre sameksistens. To grupper arbeidet med reindrift, mens en gruppe konsentrerte seg om næringsutvikling og bygdeutvikling med tilhørende påvirkningsfaktorer. Fire årsak-virkningskart ble laget. Gruppearbeid 3 konsentrerte seg om anbefalinger om videre kunnskapsinnhenting, avbøtende tiltak, konfliktreduserende tiltak, overvåking og andre viktige grep på veien videre. Dialogkonfe-ransen ble avsluttet med åpen diskusjon i plenum. Uttalelsen fra en av at deltakerne at ”vi har mye mer vi er enige om enn hva vi er uenige om” er en viktig erkjennelse for arbeidet videre. Hoverformålet med og resultatet fra dialogkonferansen var å samle de ulike aktørene til dialog omkring problemstillingene, lytte til hverandres ståsted og motivasjoner, og få innsyn i hverandres tanker. Kommunikasjon og kunnskap er viktige stikkord i slike deltakende prosesser og er i seg selv konfliktreduserende. I tillegg til selve dialogen ble det gitt en rekke anbefalinger om videre kunnskapsinnhenting/ forskning (bl.a. om ferdsel og reinens aktivitet gjennom året), behovet for økt dialog mellom aktørene (som mellom kommunene, forvaltningsorganer, grunneiere og reineiere), informasjon og annen opplysning for å øke gjensidig forståelse mellom aktørene, avbøtende/ konfliktreduserende tiltak (som reviderte planer for turveinett, stenging av skogsveger til allmenn bruk, hyttebygging i minst mulig sårbare områder og plan for bruk av sperregjerder), og bygdeutvikling. En vurdering av tidshorisont for tiltakene er også gjort. Anbefalingene vil bli tatt med videre i arbeidet mot en bedre sameksistens i fjellregionen av styringsgruppa for prosjektet.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no