Publikasjon

Tittel National use and applicability of the Issue-Based Modules on Invasive Alien Species based on Norwegian experiences
Undertittel
Forfattere Qvenild, M.
År 2007
Kilde NINA Rapport 284: 30 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1846-7
Referat

IUCN prosjektet “Issue-Based Modules for coherent implementation of biodiversity related con-ventions” er en tematisk tilnærming til nasjonal implementering og gjennomføring av biodiversi-tets relaterte internasjonale miljøavtaler. Prosjektet tar utgangspunkt i at en rekke ulike avtaler adresserer de samme miljøutfordringene, og at det er mulig å oppfylle forpliktelsene fra flere avtaler på en samlet måte. Norge har i lang tid arbeidet for harmonisering mellom ulike avtaler innen biomangfoldsfeltet og er pilotland i utviklingen av den tematiske modulen på fremmede arter (Issue-Based Modules on IAS). Det norske del-studiet har gjennomgått modulen på fremmede arter og sjekket denne opp mot arbeidet som har pågått i en rekke departementer med å utvikle den tverrsektorielle nasjonale strategien og tiltak mot fremmede skadelige arter som ble lansert den 31. mai 2007. Det ble gjennomført en undersøkelse av hvordan modulen på fremmede arter kunne bidra til å gjøre et utkast av Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter mer konkret og fremme en samlet implementering av biomangfoldskonvensjoner på tvers av sekto-rene. Ulike tilnærminger ble foreslått for å oppnå dette. En tilnærming var å sjekke enkelttiltak i ut-kastet til den tverrsektorielle nasjonale strategien mot forpliktelser i ulike konvensjoner slik de sto beskrevet i modulen, noe som ga innsikt i sterkere og svakere sider i strategiutkastet på dette området. Et annet forslag var at departementene kunne se på om overlappende forpliktelser i ulike kon-vensjoner kan implementeres samlet på tvers av sektorene. En tredje foreslått måte å bruke modulen på var å velge enkelte tiltak fra strategiutkastet og sammenlikne med relevante forpliktelser fra konvensjonene for å illustrere hvordan tiltakene i stategi-utkastet kunne gjøres mer spesifikke på oppfølgingen av internasjonale forpliktelser på tvers av sektorene. Det overordnede inntrykket er at strategiutkastet dekker de relevante forpliktelsene i de inter-nasjonale avtalene, men at tiltakene var vagt beskrevet på konkret gjennomføring. Dette er også tilfellet for den endelige versjonen av Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot frem-mede skadelige arter. Modulen kan derfor være et nyttig redskap i den videre implementerings-fasen av Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter når tiltakene skal gjøres mer konkrete og gjennomførbare. IUCN delprosjektet og workshopen bidro til å skape større oppmerksomhet rundt modulene blant eksperter i de ulike departementene som et nyttig redskap for samlet implementering av biomangfoldsrelaterte avtaler. Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadeli-ge arter referer til modulene og fastslår at det forventes at verktøyet vil være til nytte i imple-menteringen av strategien.
Oppdragsgiver The World Conservation Union (IUCN).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no