Publikasjon

Tittel Dåfjord hyttegrend
Undertittel Konsekvensvurdering for reindrift
Forfattere Tømmervik, H.
År 2007
Kilde NINA Rapport 289: 51 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1851-1
Referat

Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Dåfjord hyttegrend vil ha for reindriften i Ringvassøy reinbeitedistrikt. Selve utbyggingen vil legge beslag på et begrenset område i Dåfjorden, men virksomhet og ferdsel rundt hyttegrenda kan få effekter på reinen i vinterbeitet og innenfor kalvingsområdet som ligger på Dåfjordhalvøya. Området må betegnes som et av kjerneområdene og et av de mest attraktive vinter- og vårbeiteområdene (inkludert kalving) innenfor reinbeitedistriktet. I tillegg så ligger den planlagte hyttegrenda i kanten på et av de sikreste kalvingsområdene med hensyn til snøforhold, noe som forsterker verdien av dette området. Den samlete verdien av Dåfjordhalvøya er derfor vurdert til stor. Beitetapet i utbyggingsområdet og innenfor influensområdene på Dåfjordhalvøya er samlet beregnet til å være på ca. 10 900 reinbeitedøgn (51 rein). Inngrepet i Dåfjord med de forstyrrelser det kan føre med seg kan få betydelige negative følger for reinens naturlige utnytting av beiteressursene på Dåfjordhalvøya spesielt senvinter og i kalvingsperioden. Forstyrrelser i dette området kan føre til at driftsaktiviteter som ”Lavdat” og ”Sirdit” blir skadelidende. Hvis beiteforholdene er vanskelige (mye snø og is) så vil driftsaktiviteten ”Veaiddalis” bli skadelidende som følge av utbyggingen. Omfanget av selve inngrepet er vurdert til middels negativt, verdien for reindrift (inkludert beiteverdi og beitetap) er vurdert til stor, og konsekvensen til middels til stor negativ. Som avbøtende tiltak kan nevnes: ?? Det er av stor viktighet for reindriften i Ringvassøy reinbeitedistrikt at fremtidig hytteutbygging i Karlsøy i mest mulig grad blir kanalisert til noen få avgrensa regulerte hyttefelt. Det kanskje viktigste tiltaket er at kommunen sammen med reguleringsvedtaket fatter et klart forpliktende vedtak om å være restriktiv til spredt fradeling av fritids- og hyttetomter for neste kommuneplanperiode. ?? Informasjon og bevisstgjøring av hytteeierne om å redusere ferdselen på Dåfjordhalvøya når det er rein i området. Dette gjelder spesielt kalvings- og vårperioden fra 15. april til 15. juni.Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Dåfjord hyttegrend vil ha for reindriften i Ringvassøy reinbeitedistrikt. Selve utbyggingen vil legge beslag på et begrenset område i Dåfjorden, men virksomhet og ferdsel rundt hyttegrenda kan få effekter på reinen i vinterbeitet og innenfor kalvingsområdet som ligger på Dåfjordhalvøya. Området må betegnes som et av kjerneområdene og et av de mest attraktive vinter- og vårbeiteområdene (inkludert kalving) innenfor reinbeitedistriktet. I tillegg så ligger den planlagte hyttegrenda i kanten på et av de sikreste kalvingsområdene med hensyn til snøforhold, noe som forsterker verdien av dette området. Den samlete verdien av Dåfjordhalvøya er derfor vurdert til stor. Beitetapet i utbyggingsområdet og innenfor influensområdene på Dåfjordhalvøya er samlet beregnet til å være på ca. 10 900 reinbeitedøgn (51 rein). Inngrepet i Dåfjord med de forstyrrelser det kan føre med seg kan få betydelige negative følger for reinens naturlige utnytting av beiteressursene på Dåfjordhalvøya spesielt senvinter og i kalvingsperioden. Forstyrrelser i dette området kan føre til at driftsaktiviteter som ”Lavdat” og ”Sirdit” blir skadelidende. Hvis beiteforholdene er vanskelige (mye snø og is) så vil driftsaktiviteten ”Veaiddalis” bli skadelidende som følge av utbyggingen. Omfanget av selve inngrepet er vurdert til middels negativt, verdien for reindrift (inkludert beiteverdi og beitetap) er vurdert til stor, og konsekvensen til middels til stor negativ. Som avbøtende tiltak kan nevnes: ?? Det er av stor viktighet for reindriften i Ringvassøy reinbeitedistrikt at fremtidig hytteutbygging i Karlsøy i mest mulig grad blir kanalisert til noen få avgrensa regulerte hyttefelt. Det kanskje viktigste tiltaket er at kommunen sammen med reguleringsvedtaket fatter et klart forpliktende vedtak om å være restriktiv til spredt fradeling av fritids- og hyttetomter for neste kommuneplanperiode. ?? Informasjon og bevisstgjøring av hytteeierne om å redusere ferdselen på Dåfjordhalvøya når det er rein i området. Dette gjelder spesielt kalvings- og vårperioden fra 15. april til 15. juni.
Oppdragsgiver Borealis Arkitekter AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no