Publikasjon

Tittel Tilstandsvurdering av vegetasjonen i området Kjosen-Tønsvika, Tromsø kommune
Undertittel Tilleggsutredning i forbindelse med reguleringsplan for Tønsnes industrihavn
Forfattere Bjerke, J.W.
År 2007
Kilde NINA Rapport 294: 24 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1856-6
Referat

Reguleringsplan for Tønsnes storindustrihavn og fylkesvei 53 ble fremmet for politisk behand-ling i desember 2006. Kystverket krever i sin merknad til reguleringsplanen at kommunen gjen-nomfører en tilstandsvurdering av vegetasjon i området Kjosen-Tønsvika i forhold til gjengro-ing, beitestatus, tråkk og eventuelt andre inngrep. Dette området kan bli utsatt for marin for-urensning ved en eventuell havn like utenfor. Resultater fra feltundersøkelser i området og vur-deringer av tiltakets konsekvenser presenteres i denne rapporten. Årets undersøkelser viser at vegetasjonen i området, spesielt mellom Kjosen og Klubbholmen, er relativt lite påvirket av menneskelige aktiviteter. Bruken av området ser ut til å ha blitt redu-sert betraktelig i løpet av de siste 20-30 årene. Også beitepresset fra husdyr har blitt betydelig redusert. Følgelig er områdets tilstand blitt betydelig forbedret siden vegetasjonsundersøkelse-ne som ble foretatt på 1970- og 1980-tallet. Området rommer to kjerneområder med betydelige naturverdier. Begge kjerneområdene vur-deres å være av regional verdi. Det ene området, kalt Kjosen, er et brakkvannsdelta. Brakk-vannsdelta er en prioritert landskapsmessig formasjon som innbefatter andre viktige naturty-per, deriblant strandeng. Området er noe skjemmet av de kunstige vollene ved Ørretholmen kommunale boliger. Det andre kjerneområdet, kalt Klubbholmen, består av den prioriterte na-turtypen sanddyner, som her er dominert av lyngarter. Forekomster av tre rødlistede karplanter ble registrert her, deriblant én forekomst av den sjeldne arten handmarinøkkel. Omfanget av tiltaket er vanskelig å estimere. Derfor er usikkerheten stor omkring tiltakets kon-sekvens på området Kjosen/Tønsvika. Det er imidlertid sannsynlig at det hovedsakelig supra-littorale kjerneområdet Klubbholmen vil bli mindre påvirket enn Kjosen, som jevnlig dekkes av havvann ved flo.
Oppdragsgiver Byutvikling, Tromsø kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no