Publikasjon

Tittel Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess
Undertittel En evaluering for Vesterålen, 2006-2007
Forfattere Tombre, I., Madsen , J., Bakken , J., Bergersen , E. & Hjerrild , J.
År 2007
Kilde NINA Rapport 301: 61 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1864-1
Referat

I Vesterålen var det i 2006 og 2007 henholdsvis 8224 og 8334 dekar innmark som var med i miljøtilskuddsordningen for tilretteleggelse av beitearealer for rastende gjess. Andøy var kommunen med det største arealet i ordningen, etterfulgt av Sortland, Hadsel og Øksnes (kun små arealer med i 2006). Det ble gjort noen justeringer fra 2006 til 2007 på hvilke arealer som var med i ordningen ved at nye arealer kom til og andre falt fra. Arealene var inndelt i lav og høy sats, en inndeling som synes rettferdig basert på de store forskjellene i gåsetettheter mellom de ulike lokalitetene. Det har vist seg viktig at beitearealene har en viss størrelse og gjerne har en sammenhengende overordnet geografisk beliggenhet for å kunne være et reelt tilbud til gjessene. I de fleste områdene foretrekker gjessene arealer på nedsiden av veien (mot sjøsiden), men lokale unntak finnes. Flest gåsedager ble registrert i Sortland, som også hadde en økning fra 2006 til 2007. Andøy hadde en reduksjon i gåsedager fra 2006 til 2007. Det var en lineær og signifikant økning av gåsedager med arealstørrelse (summert for hver kommune). Tettheten av gjess var høyest på arealene med høy sats. Det var til dels store prosentandeler av arealene med i ordningen som ble registrert uten gjess. Disse andelene ble betydelig redusert i 2007, med unntak av i Andøy som hadde en økning i 2007. Dette skyldes sannsynligvis at kommunen hadde færre gåsedager i 2007 sammenlignet med 2006. Summert kan det slås fast at etableringen av miljøtilskuddsordningen har hatt en avgjørende betydning for at de fleste konfliktene mellom rastende gjess og landbruksinteresser i Vesterålen i dag er redusert til et minimum. Fordelingen av midler kan imidlertid synes noe urettferdig, og det foreslås en ytterligere kanalisering av tilskuddet mot områdene som har den største gåsebelastningen.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd, Fylkesmannen i Nordland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no