Publikasjon

Tittel Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna i Folldal kommune
Undertittel Konsekvenser for jakt, fiske og friluftsliv
Forfattere Andersen, O. & Kaltenborn, B.P.
År 2007
Kilde NINA Rapport 308: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1872-6
Referat

Rapporten er skrevet på oppdrag for Glommen og Laagen brukseierforening (GLB). Her vurderes konsekvensene for jakt, fiske og friluftsliv av GLB sine planer om å øke reguleringshøyden på Markbulidammen med ca. 10 meter fra dagens reguleringsnivå. Dette medfører at sørøstlige deler av Einunndalen og arealene sør for Markbulia vil få et betydelig økt vannspeil i perioder med stor magasinfylling. Det opereres med tre ulike alternativer for reguleringshøyder, disse høydekotene er henholdsvis 870, 869 og 868 m.o.h. For småviltjakt vil området ha størst lokal og regional verdi. Den nasjonale verdien ansees å være liten. Verdien vurderes derfor på lokal og regional skala. De arealene som ligger innenfor planområdet (de berørte arealene) vil ha liten verdi for lirype og hare. For andefugl og andre jaktbare våtmarksfugler har disse arealene liten verdi. Verdivurderingen blir liten verdi. Virkningen av tiltaket settes til begrenset i forhold til småviltjakt. Konsekvensene vil være ubetydelige. For elg har planområdet liten verdi. Når det gjelder villrein, har området generelt sett liten verdi, men tidlig i jakta vil myrområdene har middels stor verdi. Verdivurderingen blir derfor middels stor verdi. Virkningen av tiltaket i forhold til storviltjakt vil i sum være begrenset. Konsekvensene vil være små negative. Andelen tilreisende fiskere på den berørte strekningen er relativt stor. Det finnes en del gode fiskeplasser på denne strekningen, og verdien settes derfor til middels stor verdi. Virkningen på fiske ved kote 870-868 settes til negative. Konsekvensene vil være små negative. Den klart viktigste effekten for andre former for friluftsliv er endringer i landskapsbildet. Landskapet i Einunndalen vurderes til å ha stor verdi. Samlet verdivurdering for annet friluftsliv blir derfor stor verdi. I det øyeblikk magasinfyllingen begynner å gå innover Einunndalen, vil dette medføre en utvasking og erosjon av strandsoner langs den berørte strekningen av Einunndalen. Dette er kanskje den mest alvorlige effekten av tiltaket og virkningen settes til negativ. Konsekvensene vil bli middels store negative. For å begrense negative konsekvenser på friluftslivet i området, bør man redusere HRV til kote 866. Dette er 4 meter under forslaget til HRV på kote 870. I dette tilfellet vil de berørte delene av Einunndalen holdes inntakt og konsekvensene av tiltaket reduseres betydelig. Et sentralt poeng er at tiltaket ikke ødelegger landskapsbildet langs veien i Einunndalen. I tillegg vil populære fiskeplasser, og muligens enkelte gyteplasser, i vassdraget holdes inntakt. Virkningen av en alternativ reguleringshøyde på kote 866 settes til begrenset. Konsekvensene ved valg av denne reguleringshøyden vil være små negative.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no