Publikasjon

Tittel Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skytefelt
Undertittel Konsekvenser for reindrift
Forfattere Andersen, O., Tømmervik, H., Danielsen , I. & Nellemann, C.
År 2007
Kilde NINA Rapport 305: 27 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1869-6
Referat

Rapporten omfatter kartlegging av konsekvenser for reindriften i sammenbindingstrase for Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Arealet som skal kartlegges og konsekvensvurderes er på ca 8 km2 og ligger i Målselv kommune. Tiltaket går i korte trekk ut på å etablere en vei fra E6 i området øst for Takvatnet og inn til det såkalte SIBO-området i Mauken skytefelt. Traseen skal gå innenfor den korridoren som er fremforhandlet med reindriftsutøverne. For Forsvarets øvingsvirksomhet er det vist to nivåer; "tung" (F2) og "lett" (F1). Tung er med terrengkjøring, bivuakkering osv, men ikke terrenginngrep, hogst el l. innen Lett er kun aktivitet til fots. Konsekvensene av arealene klassifisert som F1 og F2 innen sammenbindingskorridoren på strekningen fra E6 til SIBO-området blir vurdert sammen med to alternativer for vei på strekningen Akselfjellet til Mauken. Disse vegalternativene er omtalt som ”øvre” og ”nedre” alternativ Utredningsområdet brukes i dag til vinterbeite for Mauken reinbeitedistrikt. Det er tidligere utført flere studier av reindriften og beitgrunnlaget i utredningsområdet i løpet av årene 1979-2006 (Vilmo, 1979a, Tømmervik 2000, Danell og Danielsen 2001, Danielsen og Tømmervik 2006). I tillegg har Danielsen og Tømmervik (2006) vurdert konsekvensene av en større utbygging av hytter i Myrefjell, som ligger innen samme vinterbeiteområde som nå blir vurdert. Vi benytter samme metodikk for reinbeitekartleggingen og konsekvensvurdering som i NINA rapport 179 (Danielsen og Tømmervik 2006), slik at vurderingene blir direkte sammenlignbare. Danielsen og Tømmervik (2006) har i forbindelse med utredningen i Myrefjell vurdert den samlede verdien av Mauken reinbeitedistrikt til stor. Når det gjelder selve sammenbindingskorridoren, er denne plassert lavt i terrenget og i områder som isolert sett har relativt liten verdi som vinterbeite, med unntak av noen få områder. Manøveraksen er allikevel en del av et større område som har stor verdi for reindriften i Mauken. Vi velger derfor å sette verdien av veitrasèen e i øvre og nedre alternativ til liten, mens verdien av hele utredningsområdet settes til middels stor. De negative virkningene (omfanget) på strekningen nord for Akselfjellet er små negative, mens på strekningen sør for Akselfjellet er de negative virkningene middels til store negative ved valg av det øvre vegalternativet. Velges det nedre vegalternativet, reduseres de negative virkningene for reindriften og konsekvensen blir middels negative. O-alternativet: konsekvensene fra Myrefjellutbyggingen vil gi beitetap og økt grad av forstyrrelser for reindriften, uavhengig av sammenbindingskorridoren. Myrefjellutbyggingen kan ventes å påvirke reindriften slik at belastningen på de relativt dårlige vinterbeitene som er på østsiden av fjellet øker ytterligere. Konsekvensene av dette er vurdert til middels negativ konsekvens. Situasjon 2015: Konsekvensene vurderes samlet sett til store negative. Situasjon 2025: Konsekvensene vurderes samlet sett til store - meget store negative. Dersom det gjennomføres avbøtende tiltak som tilpasses reindriften, vil de negative konsekvensene kunne reduseres noe. I forbindelse med sammenbindingskorridoren er det tre tiltak som vi foreslår spesielt: Tilpasning: Krysningspunktet over E6 bør tilpasses slik at det er mulig for reindriften å benytte denne som drivlei. Dette kan f.eks løses ved å etablere et såkalt miljølokk over E6. et annet alternativ er å bygge en noe bredere bru, slik at det blir mulig å drive reinen over brua under flytting. Det endelige trasevalget bør også utformes i samarbeid med reindriftsutøverne, slik at veiføringen legges på en slik måte at den blir minst mulig forstyrrende for reinen. Dette kan f.eks være å unngå å legge veien over åpne rabber eller områder svært nære mye brukte beiteområder, f.eks sør for Negårdskaret. Tilrettelegging: Høvle av brøytekanter i tilknytning til drivleiene i de periodene som reinen skal flyttes, slik at det blir uproblematisk for reinen å bli drevet over veien. Informasjon: Forsvaret bør videre utarbeide øvingsplaner med definerte perioder hvor øvingsaktiviteten reduseres/begrenses eller stoppes helt. Dette gjøres for å redusere negative effekter for reindriftsutøverne. Det er i forbindelse med øvingsplaner svært viktig at det omtrentlige omfang av øvelsene fremgår tydelig. Dette innebærer også at øvelser på troppsnivå er integrert i disse planene, alternativt at man er bevisst på at også øvelser på troppsnivå kan generere forstyrrelser, slik at man utarbeider enkle rutiner for å informere reineierne på dette mer beskjedne nivået. Det er sentralt at det foreligger direkte informasjonslinjer til en kontaktperson for reindriften og vice versa slik at man på en enkel måte kan fange opp aktiviteter eller problemer i en tidlig fase, også under pågående øvelser. En flerbruksplan for sammenbindingskorridoren bør også utarbeides. Tapt beite og dermed områdets reduserte bæreevne, omregnet til reduksjon i antall reinbeitedøgn utgjør fra Myrefjellutbyggingen totalt 8812 reinbeitedøgn (98 færre rein) i direkte beitetap av utbyggingen. I tillegg vil et indirekte beitetap på 25% i vestre Mauken utgjøre en samlet reduksjon på 204 rein, mens et indirekte beitetap på 50% i Vestre Mauken vil utgjøre en samlet reduksjon på 408 rein. Indirekte beitetap som følge av sammenbindingskorridoren vil ligge på en ytterligere reduksjon på 29 rein. Samlet sett vil derfor disse to inngrepene medføre at reintallet bør reduseres til et sted mellom 233 og 433 dyr for at beitetrykket skal kunne holdes på dagens nivå. Sammenbindingskorridoren utgjør, isolert sett, bare 7-8% av de samlede negative effektene (reduksjon i antall rein) ved alternativ 2025, og 14% ved alternativ 2015.
Oppdragsgiver Forsvarsbygg, utvikling Nord.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no