Publikasjon

Tittel Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl
Undertittel
Forfattere Follestad, A. & Lorentsen, S.-H.
År 2007
Kilde NINA Rapport 270: 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1832-0
Referat

Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl, basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur. Det er utført omfattende studier av dette i andre land, særlig i Nederland (Vadehavet), England (Wash) og New Zealand. Høsting av hjerteskjell vil påvirke både strukturen i strandsubstratet og artssammensetningen av invertebrater i sedimentene. Eksponeringsgrad i forhold til strøm og bølgepåvirkning kan være avgjørende for hvor mye fin masse som blir fjernet etter mekanisk høsting, og dermed også for hvor fort både høstede arter og andre arter som kan bli skadet under høstingen reetableres. Rekrutteringen til skjellbestandene kan bli lavere hvis strukturen av bunnsubstratet endres. Overvintringsbestander av fugl som finner mye av sin næring i de undersøkte fjæreområdene kan påvirkes negativt av en reduksjon i bestanden av hjerteskjell. De samme effektene er også påvist i forhold til andre viktige byttedyr som ikke høstes, men som kan skades under høstingen. Skjellhøsting i Norge antas å kunne påvirke hekkeområder i større grad enn i Nederland og Storbritannia der høstingen primært foregår i områder som brukes gjennom vinterhalvåret. Det er derfor viktig at man utvikler og implementerer et overvåkingssystem som kan detektere eventuelle effekter av skjellfisket. Dette vil være viktig som grunnlag for å kunne finne et bærekraftig nivå for skjellhøstingen, både ut fra de høstbare ressursene i seg selv og de negative effektene dette kan medføre for de fugleartene som beiter på de andre biologiske ressursene som påvirkes av høstingen.
Oppdragsgiver Marin Consult AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no