Publikasjon

Tittel Breeding and overland flight of redthroated divers Gavia stellata at Smøla, Norway, in relation to the Smøla wind farm
Undertittel
Forfattere Halley, D.J. & Hopshaug , P.
År 2007
Kilde NINA Rapport 297: 26 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1859-7
Referat

Denne rapporten beskriver utbredelsen og hekkesuksess hos smålom Gavia stellata på Smø-la, Norge, i hekkesesongene 1999-2004 samt 2007. I løpet av denne perioden, ble et stort vindkraftanlegg bygget i den nordvestre delen av øya i to trinn. Trinn 1, 20 2MW turbiner, ble bygget mellom september 2001 og september 2002; trinn 2, 48 2,3MW turbiner, mellom okto-ber 2003 og oktober 2005. 23 hekkeplasser ble funnet i alt, hvorav opptil 20 ble brukt i ett enkelt år, mens 10-13 hekkende par var mer typisk. Produktiviteten totalt var 0,42 unger/par/år, som tilsvarer nivået i andre kysthekkende bestander. Produktiviteten i 2007, det første år etter anlegget ble bygget hvor vi har data, var 0,15 unger/par. Store variasjoner mellom år i produktivitet er vanlig hos arten, og det er lite sannsynlig at vindkraftanlegget var en faktor i dette resultat siden at alle hekkelokali-teter i 2007 var ganske fjernt fra anlegget. Tre hekkeplasser ble funnet innen vindkraftanleggets areal før utbyggingen, men ingen av dis-se ble brukt i årene etter utbyggingen. Det er uklart om vindmøllene i seg selv er ansvarlig for dette, eller om økt forstyrrelse pga lettere adgang til området, og/eller langvarige effekter av den kraftige forstyrrelsen i byggefasen har virket inn,. I løpet av 46 timer og 20 minutter av strukturerte observasjoner innen vindkraftanlegget, og mange flere timer ustrukturete observasjoner av alle forskere som arbeidet i området i løpet av hekkesesongen, ble ikke en eneste smålom sett i flukt innen anleggsområdet. Dette antyder sterk unngåelse av området. Minst 4 par hekker i sentrale områder av øya, der kysten på mot-satt side av anlegget er det nærmeste potensielle beitehabitat. Anlegget ble overvåket regelmessig med bruk av spesielt opplærte hunder for å finne fugler og flaggermus drept i kollisjoner med vindmøllene. Mens mange funn ble gjort, hovedsakelig av havørn Haliaeetus albicilla, lirype Lagopus lagopus, og vadefugler, ble ingen smålom funnet. I tillegg til mangel på smålom som hekker i, eller flyr gjennom, anlegget, tyder dette på at risiko-en for direkte mortalitet av dette anlegget er svært lav. Videre overvåking kan inkludere oversikt tidlig i hekkesesongen for å finne ut om smålom be-søker vindkraftanlegget i perioden, for så muligens å gjenoppta hekking nå når byggefasen med tilhørende forstyrrelse er slutt. Videre bør observasjoner av retningen av matflukter til og fra hekkesteder på øyas sentrale myrer gjennomføres. Dette kan vise om fuglene reelt fore-trekker andre beitesteder framfor de på kysten ved vindkraftanlegget, eller om de aktivt unngår ruter som går gjennom anlegget.
Oppdragsgiver AMEC.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no