Publikasjon

Tittel Elvemusling og fisk i Hammerbekken, Aust-Agder
Undertittel Etterundersøkelser i forbindelse med utslipp av dieselolje i vassdrag høsten 2006
Forfattere Larsen, B.M.
År 2007
Kilde NINA Rapport 319: 17 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1883-2
Referat

Utslippene av dieselolje fra bensinstasjonen YX Sørlandsporten på Akland høsten 2006 så ikke ut til å ha hatt noen negativ effekt på bestandene av elvemusling og fisk i Hammerbekken. Det var ingen endringer i forekomst, tetthet eller vekst i 2007 sammenlignet med tidligere un-dersøkelser i vassdraget. Avstand fra utslippsstedet til Molandsbekken og rask og god innsats med å begrense utslippet er sannsynligvis årsaken til dette. Dette er konklusjonen av etterun-dersøkelsene som ble gjennomført i vassdraget i september 2007 etter oppdrag fra YX Norge AS. Det var ingen forskjell i vannkvalitet ovenfor og nedenfor bensinstasjonen på Akland ved prø-vetaking i vassdraget i september 2007. Ingen parametere endret verdi mellom de to måle-punktene, noe som tyder på at det ikke var tilførsler av forurensende stoffer på strekningen. Heller ikke i målområdet ved Hammeren i Hammerbekken var det avvik fra det som var forven-tet. Alle målte parametere hadde verdier eller konsentrasjoner sammenlignbart med det som tidligere er beskrevet fra vassdraget. Et overvåkingsprogram på elvemusling og fisk i Hammerbekken har pågått årlig siden 2000, og det fantes et meget godt referansemateriale for å undersøke om oljeutslippet hadde forårsaket noen effekt på dyrelivet i vassdraget. I Hammerbekken finnes det levende elvemusling ujevnt fordelt i lave tettheter på strekningen mellom Hammertjern og Fossen; en strekning på nær fem hundre meter. Antall elvemusling varierte mellom 0,2 og 1,3 individ per m² på de fem stasjone-ne som ble undersøkt i 2007. Det var ingen endring i fordeling og tetthet av elvemusling fra 2006 til 2007. Laks har sporadisk forekommet i Hammerbekken i mange år, men det har hele tiden vært lite gytefisk. Det er nå påvist laksunger i vassdraget hvert år siden 2000. I Hammerbekken som helhet har det vært en økning både i antall laksyngel og eldre laksunger i perioden 2000-2007. I 2007 var samlet tetthet av laksyngel og eldre laksunger den høyeste som er notert i de åtte årene som overvåkingen har pågått. En sterk årsklasse av laksyngel i 2007 tyder på at både gytingen høsten 2006, klekkingen om våren 2007 og forholdene under oppveksten har vært tilfredsstillende. Ørret har forekommet vanlig i hele Hammerbekken i alle år. Antall ørretyngel har vært relativt stabil både i nedre og øvre del av Hammerbekken i perioden 2000-2007. I midtre del var tett-heten av ørretyngel lavere enn forventet i 2007, og dette ga seg utslag i at den gjennomsnittli-ge tettheten for hele vassdraget gikk ned sammenlignet med de siste tre årene. Tettheten var likevel sammenlignbar med det som ble funnet på begynnelsen av 2000-tallet. Slike endringer i antall ungfisk er naturlige variasjoner mellom år. Da det var høyest tetthet av ørretyngel på sta-sjonen nærmest Aklandstjern i 2007, tyder dette på at vannkvaliteten ut fra Aklandstjern har vært normal og tilfredsstillende også for ørret.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no