Publikasjon

Tittel NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007
Undertittel Årsrapport
Forfattere Solberg, E.J., Heim, M. & Sæther, B.E.
År 2008
Kilde NINA Rapport 332: 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1896-2
Referat

Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold ble etablert som et del-prosjekt av forskningsprosjektet Optimal høsting i 2002. Hovedmålet var å studere dødelighet og rekrutteringen i en elgbestand som overlappet med et ulverevir. Ved etableringen av pro-sjektet var det to revirmarkerende ulvepar som delvis overlappet med studieområdet (merke-området for elg). Ett par har senere gått i oppløsning og kun begrenset overlapp med det andre reviret er registrert de siste årene. Prosjektet har likevel pågått i fravær av ulv, for å innhente kunnskap om reproduksjon og dødelighet i en sørøstnorsk elgbestand. I 2005 og 2006 ble det registrert en rekke hårløse elg i dårlig kondisjon i studieområdet, mest sannsynlig som følge av infeksjon av hjortelusflue (Lipoptena cervi). For å få en bedre oversikt over omfanget av hårløshet, ble de merkede individene forsøkt observert i mer detalj under kalvesjekkingen i april. Av 17 undersøkte elgkyr var det ingen som døde i løpet av vinteren 2006/2007. Seks kyr med kalv etter jakt 2006 hadde alle med seg kalven i april året etter. Av 10 merkede elgkyr som ble observert tilstrekkelig godt, var det kun én som viste antydning til hårtap i april. Denne kua fikk kalv samme vår og behold kalven fram til jakta. Kalvingsperioden og antallet kalver per ku viste samme tendens i 2007 som i foregående år. Kalvingene pågikk i perioden 22/5 - 12/6. Gjennomsnittlig kalvingsdato var 31/5. I alt 19 kalver ble registrert fra 17 elgkyr, hvilket gir 1,12 kalv per ku i gjennomsnitt og en tvillingrate på 1,12. Tvillingraten (kalv per kalvku) vurderes som relativt lav, og lavere enn den som registreres av jegerne under jakta i regionen. I prosjektperioden er det registrert født 119 kalver av merkakyr, hvorav 13 har forsvunnet før jaktstart, 32 i løpet av jakta og 23 fra jaktslutt til påfølgende års kalvingssesong. Enkelte kalver har det ikke vært mulig å følge gjennom hele året eller til kalvetap. Kalvetap etter jaktslutt i 2007 er ennå ikke kartlagt. Av 40 elg påsatt sendere i prosjektperioden er 3 okser og 12 kyr skutt under jakt, 3 kyr regist-rert som rovdyrdrept, 1 ku registrert som sannsynlig rovdyrdrept, mens en 19 år gammel elgku er funnet død, sannsynligvis av alderdom. Voksendødelighet utenom jakt i området er lav, og tilsvarende den vi finner i områder uten ulv. Prosjektet i området opphørte i slutten av 2007, men vil muligens kunne fortsette et år til hvis det kan sikres ytterligere finansiering. Av spesiell interesse er å studere i hvilken grad hjortelus-flua påvirker tilvekst og dødelighet av elg. Enkeltobservasjoner i området antyder at hjortelus-flua kan føre til blod- og energitap som i verste fall er fatal. Omfanget av slike effekter og kon-sekvensene for den lokale bestanden kan estimeres ved å følge et utvalg av radiomerkede elg.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd, Fylkesmannens miljøvernavdeling i Akershus og Hedmark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no