Publikasjon

Tittel Fjellrev i Norge 2007
Undertittel
Forfattere Eide, N.E., Flagstad, Ø., Andersen, R. & Landa, A.
År 2008
Kilde NINA Rapport 304: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1868-9
Referat

Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet på fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter (hi) årlig. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av aktive hi, blir prioritert for kontroll enten om våren eller sommeren avhengig av sannsynligheten for aktivitet. I forbindelse med disse kontrollene registreres aktivitet og yngling av både fjellrev og rødrev. Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn og analysert med tanke på artsbestemmelse (fjellrev eller rødrev), haplotypesammensetning, eventuell farmrevopprinnelse og individidentifikasjon. Kontrollene blir gjort av folk lokalt (personell fra Statens naturoppsyn (SNO), Fjelltjenesten, Fjellstyrer, Bygdeallmenninger og andre). Seks regionale SNO-koordinatorer er ansvarlig for rapporteringen til NINA, som kvalitetssikrer, registrerer og sammenstiller resultatene. Detaljopplysninger om fjellrevhiene og kontrollene av disse blir lagt inn i en sentral ”Hidatabase” årlig. Disse opplysningene blir gjort tilgjengelig for forvaltningen gjennom Naturbasen. Av 771 hi registrert i Hidatabasen er 571 fjellrevhi. De øvrige er rødrevhi eller usikre med hensyn til opprinnelse. I 2007 ble det utført 543 kontroller på i alt 355 ulike hi (noen hi ble kontrollert flere ganger). Det har vært yngling av fjellrev på 16 av disse hiene i 2007, 15 dokumentert med observasjon av valper og 1 antatt yngling. Seks av ynglingene var i Finnmark (3 på Varangerhalvøya hvor tiltakene med rødrevkontroll pågår), 1 i Indre Troms, 1 på Saltfjellet og 8 i Børgefjell. Kullstørrelsen varierte fra 4-11 valper, og det ble totalt registrert minimum 112 fjellrevvalper på hiene. Kullstørrelsen var gjennomgående relativt høy, med unntak av ynglingene på Varangerhalvøya. Samlet har det altså vært et relativt godt produksjonsår for fjellreven i det nordlige Norge. Dette henger trolig sammen med smågangersituasjonen, da det er rapportert om et oppgangsår for både mus og lemen langs hele den Fennoskandinaviske fjellkjeden sør til Dovrefjell. På Varangerhalvøya så det ut til at oppgangen i gnagerbestanden kom noe seinere mot høsten, og det kan muligens forklare den lave kullstørrelsen her. Basert på antall ynglinger må vi anta at fjellrevbestanden teller minimum 32 voksne individer, men ut i fra aktivitet også ved hi uten yngling er det grunn til å anta at antall voksne fjellrev i Norge ligger rundt 50 voksne individer. Det er under overvåkingsprogrammet også registrert 17 ynglinger av rødrev i høyfjellet fordelt over hele landet. Dette er betydelig høyere enn i fjor og henger trolig også sammen med den gode smågnagertilgangen. Overvåkingsprogrammet mottok i alt mer en 450 prøver for DNA-analyse, av dette ble foreløpig 299 prøver analysert for art og haplotype, hvorav 195 viste seg å være fra fjellrev. Alle prøvene fra Sør-Norge inneholdt haplotype H9 som ikke finnes naturlig i den opprinnelige fjellrevbestanden i Fennoskandia. Prøvematerialet bekrefter at det trolig ikke finnes opprinnelig vill fjellrev igjen i Sør-Norge. Identifikasjon av individer ved hjelp av mikrosatelittanalyse gav også viktig informasjon. Vi vil spesielt trekke fram funnet av en av hannene som ble satt ut fra avlsprosjektet høsten 2006 på en hilokalitet i Rana. Dette viser at DNA-analyser kan bidra med detaljerte data som ikke alltid er like lett tilgjengelig gjennom andre metoder. Gjenfunn som dette viser at utsetting av fjellrev på sikt kan føre til en styrking av de små og sårbare fjellrevbestandene i Fennoskandia.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no