Publikasjon

Tittel Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway. Status report 1st January 2008
Undertittel
Forfattere Bevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D.J., Hanssen, F., Johnsen , L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O. & Steinheim , Y.
År 2008
Kilde NINA Rapport 355: 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1919-8
Referat

NINA har siden 1999 hatt ulike forsknings- og utredningsaktiviteter knyttet til vindkraft og fugl (med spesiell fokus på havørn). Finansieringen har hovedsakelig kommet fra NVE og Statkraft, men også EBL, DN/MD, Norsk Hydro og RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds) har bidratt. I juni 2006 sendte NINA søknaden “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway” (et kompetanseprosjekt med brukermed-virkning - (KMB)) til Norges forskningsråd (NFR). NVE, Statkraft og EBL ga tilsagn om å bidra med til sammen vel 600 kkr årlig i prosjektperioden (2007-2010). MD/DN ga også uttrykk for at de støttet prosjektet, men reserverte seg mot å bidra økonomisk. I søknaden ble det lagt til grunn at aktivitetene som i 2006 var igangsatt, finansiert av Statkraft, skulle videreføres i pro-sjektperioden. I særlig grad gjaldt det innkjøp av radar og utvikling av annet teknisk utstyr for å teste ut mulige avbøtende tiltak. Budsjettet i NFR-prosjektet ble følgelig svært stramt lagt opp, og det var en forutsetning at den faglige gevinsten kunne komme gjennom synergier fra aktivi-teter finansiert på bakgrunn av midler fra NFR-prosjektet og ekstra midler fra Statkraft og even-tuelle andre aktører (f.eks. NVE, EBL og DN/MD). Ultimo desember 2006 ble det klart at NFR-prosjektet fikk finansiering på RENERGI-programmet. Rapporten summerer kort aktivitetene på ”paraplyprosjektet” i 2007. I alt er det igangsatt aktiviteter på 11 delprosjekt, mens 3 andre avventer finansiering. På grunn av forsinkelser i finansielle avklaringer ligger noe av aktivitete-ne noe bak den opprinnelige timeplanen og det vil derfor være aktuelt å vurdere en forlengelse av prosjektet med ca. et halvt år, dvs. frem til ca. 1. juli 2011. Det er ansatt en postdoc på pro-sjektet og tatt inn to mastergradsstudenter tilknyttet NTNU.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd, NVE, Statkraft AS, EBL (The Energy Industry Trade Organisation).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no