Publikasjon

Tittel Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige
Undertittel Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen
Forfattere Johnsen, S.I., Jansson , T., Høye , J.K. & Taugbøl, T.
År 2008
Kilde NINA Rapport 356: 15 pp+Append. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1920-4
Referat

I 2004 ble det oppdaget signalkreps på svensk side i Buåavassdraget. Buåavassdraget drenerer fra Norge og inn i Sverige, hvor Buåa skifter navn til Högsäterelva. Det var ingen naturlige barrierer mot videre spredning inn i Norge, og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) finansierte derfor byggingen av en vandringssperre på svensk side. Denne ble ferdigstilt i 2007. På oppdrag fra DN har NINA laget et forslag til en enkel og kostnadseffektiv overvåking av effekten av dette tiltaket, samt gjennomført en overvåkingsrunde. Denne rapporten tar for seg bakgrunnen for tiltaket, samt presenterer resultatene fra den første runden med overvåking. Den første runden av overvåking i Buåa avdekket ingen funn av signalkreps på oversiden av vandringshinderet. I området rett oppstrøms vandringshinderet finnes det en relativt tynn bestand av edelkreps. Noe av edelkrepsen som ble fanget her, kan stamme fra utsettinger på norsk side i 2007. Tettheten av edelkreps på de to øverste stasjonene oppstrøms tiltaket (på norsk side) var veldig høy. Data på fangst per innsats fra teinefiske, tyder på at signalkrepsbestanden nedstrøms vandringshinderet er veldig tynn. Dette underbygges også av dykkeundersøkelsen rett nedstrøms hinderet hvor ingen signalkreps ble observert. Det er uansett sannsynlig at signalkreps vil etablere seg helt opp til vandringshinderet over tid. Som et ledd i å overvåke krepsepestsituasjonen i Buåa/Högsäterelva har det blitt plassert ut 3 bur med edelkreps. Det nederste buret står midt i området med signalkreps. Selv om det har blitt påvist at signalkreps fra dette området er bærer av krepsepest, har det foreløpig ikke blitt påvist at edelkreps har blitt smittet. I alle burene har det dødd eller forsvunnet edelkreps, men de antas å ha dødd av andre årsaker. Basert på tidligere kunnskap om krepsebestandene i vassdraget, er det forsøkt å lage et enkelt og kostnadseffektivt overvåkingsprogram. Med noen små endringer basert på erfaringer gjort i 2007, vil overvåkingsprogrammet ha gode forutsetninger for fange opp forekomst av eventuell signalkreps på oversiden av vandringshinderet, samt eventuelle utbrudd av krepsepest.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no