Publikasjon

Tittel Samsvar mellom MiS og naturtypedata
Undertittel
Forfattere Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A.
År 2008
Kilde NINA Rapport 359: 60 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-1923-5
Referat

De to biomangfold-kartleggingene som utføres i skog i Norge, Miljøregistrering i skog (MiS), og Naturtypekartlegging (NTK), er sammenliknet for å se på graden av samsvar, og for å se på hva en inkorporering av MiS-data kan bety av tilskudd til NTK. Den første delen av rapporten er en gjennomgang av status for kartleggingsprogrammene. Det er pr. 01.01.2008 lagt inn i sentrale databaser datasett fra hhv. 175 og 127 kommuner i NTK og MiS. Av disse er det 93 kommuner med både NTK og MiS ferdigstilt og innlagt. En sammenlikning av disse viser store avvik, med klart større og færre lokaliteter i NTK. Det utfigurerte arealet er nesten 5 ganger større i NTK, mens antall lokaliteter er anslagsvis 4 ganger større i MiS. I 2004 ble det laget et forslag til samordnet kartlegging MiS-NTK, slik at data fra MiS kan legges inn i NTK/Naturbase. Etter dette har mange nye MiS-kommuner på Sør- og Østlandet inkorporert parametrene verdisetting og naturtype som er data som kreves i NTK. Men det er så langt kun i 12 kommuner i Akershus, Telemark og Agder-fylkene der en eksport av MiS-data til Naturbasen er fullført. I del 2 av rapporten er 14 kommuner nærmere gjennomgått, med sammenlikning primært av de mest verdifulle objektene (A+B-lokaliteter). På Sør- og Østlandet er det stort overlapp mellom NTK og MiS, dvs. NTK og MiS ”treffer” i stor grad de samme lokalitetene i skogområder som er godt kartlagt med begge metoder. Alle NTK-naturtypene fanges opp i MiS, riktignok med litt ulik vekting av ulike utforminger. Men det er stor forskjell i antall lokaliteter som fanges opp. MiS fanger opp 2,5 ganger så mange A+B-lokaliteter som NTK pr. i dag, på grunn av store skogarealer som er mangelfullt kartlagt i NTK. På Vestlandet og i Nord-Norge ble det funnet svært liten overlapp mellom NTK- og MiS-lokaliteter. MiS har her kun kartlagt begrensede områder der det er produktiv skog og aktuelt å drive skogbruk, og dette er områder som ofte ikke er vektlagt i NTK. Avgrensningen av lokaliteter varierer betydelig mellom NTK og MiS. Dette skyldes i hovedsak avvik fra instruks/kriterier, og i mindre grad forskjeller på systemene. NTK-lokalitetene er stedvis altfor store i forhold til NTK-kriterier for avgrensning, bl.a. er det ofte tatt med store ”usikkerhetssoner” omkring upresist stedfestede verdier. Enkelte steder er det også tatt med store, gamle verneforslag som ikke avgrenset etter NTK-kriterier. MiS-lokalitetene er stedvis faglig sett for små på grunn av at de ikke fanger opp arealtyper/eiendommer som ifølge MiS-instruks ikke skal kartlegges, pga. for høye inngangsverdier, eller på grunn av avvik fra instruks. For lokaliteter der det er stort avvik mellom NTK- og MiS-avgrensning bør grensene revurderes og helst feltsjekkes. Verdisetting varierer også en del mellom NTK og MiS, men ikke større enn det man finner innenfor kartleggingsprogrammene. Gjennomgangen viser at NTK- og MiS-lokaliteter vanligvis er rimelig kompatible, og at en innlegging av MiS-data i NTK innebærer et betydelig tilskudd av antall lokaliteter i NTK. En innlegging av MiS-data i NTK på Øst- og Sørlandet fører til i snitt en nesten tredobling av antall A+B-lokaliteter, fra omkring 30% til 80% av anslått totalt antall lokaliteter i kommuner der NTK er gjennomført i skog. Der NTK i skog ikke har vært prioritert, vil tilskuddet være enda større. På Vestlandet og i Nord-Norge er tilskuddet noe mindre og vanskeligere å vurdere nøyaktig, men en konvertering vil anslagsvis føre til minst en dobling av antall lokaliteter.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no