Publikasjon

Tittel Utredning om vern av Breheimen - Mørkridsdalen
Undertittel Konsekvenser for reiseliv
Forfattere Aas, Ø. & Tangeland, T.
År 2008
Kilde NINA Rapport 349: 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1913-6
Referat

Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen av ulike verneforslag etter naturvernlo-ven for området Breheimen - Mørkridsdalen i kommunene Lom, Skjåk, og Luster i Oppland og Sog og Fjordane fylker. Utredningsområdet omfatter fjellarealer mellom Sognefjellsveien i sør, Strynefjellsveien i nord og Jostedalen i vest. Samlet sett fremstår reiselivsinteressene som betydelig og verdien som stor. Utredningsområ-dets verdi i reiselivs sammenheng har både nasjonal, regional og lokal verdi. Konsekvensene av et evt. vern består av både direkte og indirekte, lokale og mer regionale virkninger. De samlede konsekvensene avhenger av en rekke faktorer som ikke er avklart, og også av hvordan næringen i området faktisk forholder seg til vernet dersom det etableres. Et vern vil kunne øke interessen for området fra turister, men samtidig legge mindre begrensning-er på utnyttelsen av selve området. Samlet sett vurderes verdi, virkning og konsekvens slik: Tabell Sentrale avbøtende tiltak er presentert og omfatter blant annet verneforskrifter som ikke virker unødig hindrende på reiselivsaktiviteter som er forenlige med vernet, og gode planer for utvik-ling og bruk av området i en helhetlig reiselivsstrategi for kommunene og regionen. I tillegg bør det vurderes å justere vernegrensen for å ikke hindre evt gondolbane til Lomseggi, dersom det ut fra andre interesser og grundige kommersielle vurderinger er grunnlag for en slik.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oppland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no