Publikasjon

Tittel Framtidig bruk av Isfjord Radio, Kapp Linné, Svalbard
Undertittel Konsekvensutredning for tema vegetasjon og landskap, dyreliv og geologiske forekomster
Forfattere Hagen, D., Bangjord , G., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, L. & Eide, N.E.
År 2008
Kilde NINA Rapport 372: 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1936-5
Referat

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har søkt om tillatelse til bruksendring på Isfjord Radio, Kapp Linné for å drive helårs turistvirksomhet, inkludert overnattingsvirksomhet for organiserte turer og individuelt reisende. Det er også søkt om fortsatt bruk av traktor på og ved Isfjord Radio. Den planlagte virksomheten utløser krav om konsekvensutredning etter Svalbardmiljøloven. Denne rapporten inneholder en beskrivelse og konsekvenser for deler av KU-tema a) Miljø; i. Vegetasjon og landskap, ii Dyreliv (fugl og pattedyr) og v.Geologiske forekomster. Utredningen omfatter beskrivelse av verdier og sårbarhet knyttet til utredningstemaene, og skal belyse virkninger av tiltaket på disse verdiene skal belyses. I tillegg inneholder rapporten forslag til avbøtende tiltak, behov for overvåking, samt vurding av behov nærmere feltundersøkelser. Konsekvensene er vurdert i forhold til dagens situasjon (0-alternativ), og ikke i forhold til en tenkt upåvirket naturtilstand (uten eksisterende anlegg og aktivitet ved Isfjord radio). Vi har vurdert konsekvenser i forhold til oppgitte spesifikasjoner om tiltaket (1-alternativ). Sammenstillingen er utelukkende basert på eksisterende kunnskap. Beskrivelsene og verdivurderingene er basert på studier av kart, flybilder, rapporter og andre skriftlige og muntlige kilder som beskriver området. Tiltaket kan helt lokalt få middels negativ konsekvens for vegetasjon dersom ferdselen overstiger grenseverdi for slitestyrke, og det oppstår ødeleggelse av vegetasjonsdekket med påfølgende erosjon. Dette kan oppstå lokalt langs det etablerte traktorsporet, eller langs de mest brukte lokaliteter for ferdsel til fots. Økt styrt menneskelig aktivitet, inkludert hundehold, ved stasjonsområdet vil kunne gjennopprette området som et viktig hekkeområde for vannfugl. Dersom tiltaket medfører økt motorisert ferdsel på vårvinteren (totalbelastning i form av organisert og uorganisert ferdsel) kan dette trolig redusere oppholdstid for rein og isbjørn i området. Tiltaket forventes ikke å ha virkning på fjellrevbestanden i området, men hilokalitetene er sårbare for forstyrrelse i yngletida. Tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for landskapet og for geologiske forekomster, men det bør tas hensyn til særlig sårbare områder med tanke på slitasje ved økt fotturisme. Avbøtende tiltak kan redusere negative effekter av tiltakene, men målretta gjennomføring forutsetter feltstudier for noen konkrete tema. Det skisseres behov for nærmere feltundersøkelser knyttet til sårbar vegetasjon, sjeldne plantearter, vannfuglforekomster, hilokaliteter for fjellrev og sårbare geologiske forekomster.
Oppdragsgiver Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no