Publikasjon

Tittel NINA Forskningsstasjon, Ims
Undertittel Årsmelding 2007
Forfattere Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M.
År 2008
Kilde NINA Rapport 368: 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ims.
ISBN, ISSN 978-82-426-1932-7
Referat

Året 2007 har vært et spennende og utfordrende år for stasjonen. Utvidelse av anleggsfasilite-ter, økonomi og opplæring av nye ansatte ga utfordringer på alle plan. Av høydepunktene i 2007 er det naturlig å trekke fram Elveparken. Elveparken er siste tilskudd til anlegget på Ims, og ble ferdigstilt våren 2007. Elveparken består av to mindre kunstige el-vestrekninger, hver med en lengde på ca 110 m, og en minstebredde langs bunnen på litt over en meter. Elveløpene er belagt med elvegrus, som kan utformes på ulike måter for å lage terskler, bakevjer eller strømbrytere etter behov. Det er en fiskefelle ved utløpet av hver kanal der all utvandrende fisk fanges opp i et fangstkammer. Elveparken muliggjør forsøksaktivitet der miljø og sammensetning av fiskepopulasjoner kan manipuleres for å simulere naturlige po-pulasjoner. NINA Forskningsstasjon har gjennom flere år hatt et betydelig driftsunderskudd som har blitt dekket av inntekter fra annen aktivitet i NINA. Dårlig økonomi gjorde derfor at stasjonen en stund var truet av nedleggelse. NINA samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning med en utredning av ulike løsninger for å kunne sikre videre drift av stasjonen. I statsbudsjettet for 2008 fikk NINA Forskningsstasjon, Ims et øremerket driftstilskudd på tre millioner kroner pr år. Dette var viktig for å sikre en forsvarlig drift videre. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Smoltutvandringen av laks lå våren 2007 på samme nivå som de to foregående årene. Utviklingen i Imsa er ikke positiv, men det kan se ut til at den negative trenden fra de siste årene har flatet ut. Det bør likevel utarbeides en plan om et gytebestandsmål i Imsa som bidrag til å sikre en livskraftig be-stand. Det ble til sammen registrert 451 oppvandrende laks i fella høsten 2007, men tilbake-vandringen har vært jevnt avtagende siden 2003. Det ble bare registrert 15 Imsa villaks, mens innslaget av oppdrettslaks avtok noe. Antall tilbakevandrende ål ser fremdeles ut til å holde seg lavt etter en nedadgående tendens i flere år. Utviklingen er bekymringsfull, og fremtiden for ålen er usikker. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2007 kan det kort nev-nes at - Ti av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Til sammen seks doktorgradsstudenter/stipendiater hadde aktiviteten sin knyttet til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert 11 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av november 2007, og det ble lagt inn rogn fra ni ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget - Omfattende vedlikeholdsarbeid er utført med stor egeninnsats av ansatte ved stasjonen, som viser at kompetansen er stor og variert; ikke bare når det gjelder kunnskap om fisk

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no