Publikasjon

Tittel Utredning om vern av Breheimen - Mørkridsdalen
Undertittel Konsekvenser for hytter og andre bygninger
Forfattere Fangel, K.
År 2008
Kilde NINA Rapport 351: 57 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1915-0
Referat

Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingene for hytter og andre bygninger av ulike utredningsalternativ for vern av Breheimen - Mørkridsdalen i kommunene Lom, Skjåk, og Luster i Oppland og Sogn og Fjordane fylker. Utredningsområdet omfatter fjellarealer mellom Sognefjellsveien i sør, Strynefjellsveien i nord og Jostedalen i vest. I utredningsområdet er det flere seterområder/stølsområder, hytter buer og naust. Det er 6 DNT–hytter og 5 andre åpne hytter/buer for overnatting/utleie. Det er om lag 230 bygninger i utredningsområdet fordelt på 140 i Luster, 60 i Skjåk og 30 i Lom. Samlet sett er verdien knyttet til hytter og andre bygninger vurdert til å være middels innenfor utredningsområdet. Verdien av områdene for hytter og andre bygninger varierer mye innenfor utredningsområdet fra ubetydelig til svært stor verdi. Av delområder er det Mørkridsdalen og Osen/Åsetvatnet/Ofsarvatnet som har størst bygningsmasse og har svært stor verdi for fritidsbebyggelse og hyttebruk. Områdene Bøvertjønnin/Bøvertunsvatnet, Høydalen og Mysubytta/ Syrtbyttdalen er vurdert å ha stor verdi. Generelt er bruken størst i sommerhalvåret, i vinterog påskeferie. Konsekvensene av et eventuelt vern består delvis av et strengere restriksjonsnivå på oppføring av nye bygninger og utvidelser av eksisterende bygg, manglende muligheter for hogst (av ved og rydding av skog/kratt) i naturreservat og for rydding av skog for hytter, høyere restriksjonsnivå på motorferdsel i naturreservat og på bruk av helikopter i Osen. Samlet sett vurderes verdi, virkning og konsekvens slik: Tabellen oppsummerer samlet verdi, virkning og konsekvens for 0-alternativet og de tre utredningsalternativene for vern. Rangeringen er utelukkende bygget på samlete konsekvenser for hytter og andre bygninger i området. Sammenligningsgrunnlag Utredningsalternativ 0-alternativet Alternativ 1A Alternativ 1B Alternativ 2 Samlet verdi Middels Middels Middels Middels Virkning Liten positiv Middels negativ Middels negativ Middels – liten negativ Konsekvens 0/+ - - -/0 Ingen – liten positiv Liten negativ Liten negativ Liten negativ - ingen Rangering 1 4 3 2 Sentrale avbøtende tiltak er utforming av verneforskrifter som tilpasses dagens praksis og fremtidenes behov for å kunne holde det åpent for skog og kratt rundt hyttene eventuelt å endre grenser for verneområdet enkelte steder slik at hytteområder og enkelte støler kommer utenfor verneområdet. Kirstin Fangel, Norsk institutt for naturforskning, Fakkelgården, 2626 Lillehammer.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oppland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no