Publikasjon

Tittel Forsøk med forsterkning og revegetering av kjøretraséer i Porsangmoen - Hálkavárri skytefelt
Undertittel
Forfattere Tømmervik, H., Bakkestuen, V. & Erikstad, L.
År 2008
Kilde NINA Rapport 341: 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1905-1
Referat

Rapporten oppsummerer forsøk gjort med forsterkning og revegetering av kjøretraséer for lette terrengkjøretøyer (LTK) i Porsangmoen - Hálkavárri skytefelt, som ble utført i perioden 2002-2007. Hensikten med forsøket var å se om trålposenett og geonett (brukt i veiutbygging) kan bli brukt til å forsterke LTK-traséer. I tillegg ble det brukt jordforbedringsstoffer for å undersøke deres evne til revegetering og om slike stoffer egner seg til å forsterke kjøretraséer. Bruk av trålposenett på rabbene og i skogen ser ut til å redusere de fysiske skadene av kjø-ringen vesentlig. Røtter ble ikke revet opp i samme grad som i traséene hvor det ikke er nett. Trålposenettene bør skiftes ut med grovere dimensjon da det forekom skade (kutt i nettene) ved kjøring. Når det gjelder bruk av geonett på myr så er erfaringene så langt meget gode. På myr så ble det kun registrert sammentrykningskader og få eller ingen skader på røtter. På bak-kemyr uten geonett ble det observert at kjøretøyene kjørte seg fast allerede etter 2-4 gangers kjøring. Skader på vegetasjonen registrert fra samme år som kjøringen ble foretatt (i 2003) viser at lav og moser samt forvedete lyngarter slik som krekling er mest utsatt for tidligskader ved kjøring. Det var ikke entydig hvorvidt 4-hjulingen eller 6-hjulingen var mest skånsom mot de ulike vege-tasjonstypene, men på rabbene var det en svak tendens til at 6-hjulingen rev opp vegetasjonen mest. 6-hjulingen hadde imidlertid en større tendens til å rive opp vegetasjonen i myr ved svinging (bakkemyra). Når det gjelder senskader viser resultatene på rabbe at skadene (redusert vegetasjonsdekning og dybde i hjulsporene) er størst hvor det er kjørt med 4-hjuling. Også på myr viser resultatene at 6-hjulingen er noe mer skånsom. Dette skyldes trolig lavere marktrykk hos 6-hjulingen sam-menlignet med 4-hjulingen. I skog gir 4-hjulinger og 6-hjulinger omtrent det samme skadeom-fanget på markvegetasjonen. Når det gjelder bruk av jordforbedringsstoffer for revegetering og styrking av kjøresporene gir kombinasjonen alginat+kalk større og raskere respons enn kombinasjonen algit + kalk. Algi-nat+kalk ga generelt høyere feltsjiktdekning, hovedsaklig av grasarter slik som smyle og saue-svingel men lavere mosedekning. Ettersom gras er et mer slitesterkt vegetasjonsdekke enn moser kan dette ha en langsiktig positiv effekt for å redusere kjøreskader i rabbevegetasjon i fjellet og skog. Ettersom artssammensettingen endrer seg ved bruk av jordforbedringsstoffer og at det nye vegetasjonsdekket er godt synlig (stor smyledekning versus normalt mosedekke) anbefaler vi at alginat kun brukes som ”førstehjelp” (for å hindre erosjon) der man trenger ras-ke resultater m.h.t. utvikling av rotnett og plantevekst. Man bør videre være svært forsiktig med jordforbedringsstoffer på myrer (særlig ombrotrofe systemer) hvor det ble registrert stor reduk-sjon av moser.
Oppdragsgiver Forsvarsbygg, FLO, Garnisonen i Porsanger.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no