Publikasjon

Tittel Overvåkingsplan for næringshytter på Svalbard
Undertittel Bakgrunn og instruks for næringshyttene: Slettvika – Van Mijenfjorden, Brentskaret - Adventdalen, Adolfbukta - Billefjorden
Forfattere Eide, N.E., Hagen, D. & Vistad, O.I.
År 2008
Kilde NINA Rapport 323: 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1887-0
Referat

Reiselivsbedriftene Sletten Reiser A/S (Slettvika ved Van Mijenfjorden), Spitsbergen Travel (Brentskaret i overgangen mellom Adventdalen og Sassendalen) og Spitsbergen Experience As & Spitsbergen Tours (Adolfbukta i Billefjorden) fikk i 2007 tillatelse fra Sysselmannen på Svalbard (SMS) til å etablere næringshytter for overnatting knyttet til turopplegg i de ulike be-driftene. Lokaliteter angitt i parentes. SMS satte ved tildeling av tillatelsene et særskilt vilkår om miljøovervåking for å vurdere eventuelle virkninger/effekter av planlagt virksomhet, der tiltaks-haver selv skal være ansvarlig for gjennomføring av overvåkingen. Økt ferdsel er en påvirkning som kan gi effekter på naturmiljøet på Svalbard. For å fange opp relevante og viktige effekter, samt endringer, må det velges parametere som sier noe om til-stand og endring. Tilstandsparametere kan være biologiske-, geologiske-, kulturhistoriske- eller sosiale parametere, avhengige av hvilke effekter man ønsker å måle. Vi har i rapporten forsøkt å legge opp til en metodikk og et utvalg av enkle parametere som også kan gi visuell innsikt i utviklingen uten tung faglig tolkning. En forutsetning for god overvåking er at man kla-rer å identifisere robuste måleparametere. Dette er parametrer som a) er så detaljerte at de fanger opp relevante endringer, og b) er praktisk gjennomførbare (enkle, objektive og ikke for arbeidskrevende). Det er svært viktig å kartlegge og beskrive før-tilstanden, altså før tiltaket (næringshytta) kommer i gang. Parametervalg: Ferdsel (påvirkningsparameter): det er lagt opp til en systematisk registerering av tiltakshaveres egen aktivitet knyttet til næringshytta; som et mål på den samlede og tilførte ferdselsbelastningen knyttet til nyetablering ute i terrenget. Det er videre ønskelig at man registrer hvordan andre brukeres ferdselsmønster påvirkes av hytta. Ferdsel kan føre til målba-re spor eller slitasjeskader på vegetasjon og terreng. Det foreslås derfor systematisk kartleg-ging av sporskader og stidannelse. Det er også lagt opp til enkel registrering og rydding av søppel i nærområdene til næringshytta. Fokus på søppel gir økt bevissthet rundt problematik-ken og søppel bør inngår som en standard måleparameter. Med utgangspunkt i det antatt lave konfliktnivået i forhold til dyreliv foreslås en ekstensiv registrering av forekomst av ulike ar-ter basert på tilfeldig observasjon. En slik registrering vil akkumulere kunnskap, som over tid vil kunne være et utgangpunkt for en slags sårbarhetsvurdering, som igjen kan stimulere til hen-synsfull ferdsel. I tillegg bør man også registrere tilfeller av forstyrrelse der dyreliv tydelig re-agerer på turistfølget / ferdselen. Parametervalget er tilpasset de ulike lokalitetene. De tre hyttene ble i utgangspunktet lagt til områder med få konflikter, og fikk løyve med det som utgangspunkt. Parametervalget og in-struksene beskrevet i denne rapporten kan derfor ikke uten videre overføres på nye lokaliteter hvor konfliktpotensialet kan være mye høyere. Det er særdeles viktig at innsamlede data samles inn under ett felles regime og at det etable-res rutiner for registrering, innlegging og behandling av data (når og hvordan). På den måten kan en vurdere eventuelle kort- eller langsiktige effekter knyttet til etablering av næringshytte-ne. Ny teknologi gir anledning til effektiv lagring, rapportering, sammenstilling og aktivt innsyn i data. Digitale rapporteringsverktøy bør bli framtida, også for rapportering av denne type over-våkningsdata. For en effektiv og adaptiv forvaltning er det et mål å ha tilgang til mest mulig oppdaterte data, og med nettbaserte digitale løsninger er det mulig å ha tilgang på relevante data også i ”sann tid”.
Oppdragsgiver Sysselmannen på Svalbard, Svalbard Reiser A/S, Spitsbergen Travel, Spitsbergen Experience AS, Spitsbergen Tours.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no