Publikasjon

Tittel Verdifulle naturtyper i Alta kommune
Undertittel
Forfattere Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2008
Kilde NINA Rapport 344: 112 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1908-2
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av naturtyper i Alta basert på tilgjengelig litteratur. I tillegg kommer noe data basert på egne prosjekter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Alta kommune. Prosjektet har identifisert 73 verdisatte naturtypeområder som er avgrenset på kart. Ytterligere områder er identifisert, men ikke avgrenset pga manglende nøyaktig mulighet for utsjekking i felt. Det er presentert kart for de naturtypene som var mulig å avgrense. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Opplysningene er lagt inn i databaseverktøyet Excel. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Finnmark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no