Publikasjon

Tittel 420 kV Kraftledning Ørskog – Fardal
Undertittel En tilleggsrapport til konsekvensutredingen for friluftsliv, turisme og fritidsboliger: Stasjonslokalisering i Ålfoten i Bremanger kommune, samt nytt traséalternativ 1.11.2.
Forfattere Tangeland, T.
År 2008
Kilde NINA Rapport 400: 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1965-5
Referat

Statnett jobber med utredning av ny 420 kV kraftlinje fra Ørskog i Møre og Romsdal til Fardal i Sogn og Fjordane. NINA har tidligere utredet konsekvenser av prosjektet for interessene reiseliv, friluftsliv og fritidsboliger. Formålet med denne rapporten er å vurdere de nye stasjonslokaliseringer for transformering i Ålfoten i Bremanger kommune og det nye traséalternativet som herav fremkommer, sammen med de alternativene som ble konsekvensutredet i NINA Rapport 212 og NINA Rapport 335. Rapporten er ikke en selvstendig rapport men må og skal leses sammen med NINA Rapport 212 og 335. Rapporten rangerer de ulike alternativene for transformatorstasjon og det nye trasealternativet i forhold til de tre interessene. For reiseliv og friluftsliv vurderes stasjonsalternativ C som minst konfliktfylt, og F som det mest problematiske, mens for fritidsboliger er D best og H minst gunstig. Ulike trasealternativer i forbindelse med de ulike alternativer drøftes også.
Oppdragsgiver Statnett.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no