Publikasjon

Tittel Laks- og sjøaurebestandene i Bævra, Møre og Romsdal
Undertittel Undersøkelser i 2005 - 2007
Forfattere Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A.
År 2008
Kilde NINA Rapport 402: 75 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1968-6
Referat

Bævra er et sterkt regulert vassdrag og 43 % av nedslagsfeltet ble ved reguleringen i 1963 overført til kraftverket som ligger ca 4 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den lakseføren-de strekningen er ca. 20 km hvorav de øverste 4 km er uregulert. En elvestrekning på ca. 12 km nedstrøms Lille Bævra, har imidlertid fått svært liten vannføring som følge av regulering-en. I 2005 ble det påbegynt fiskebiologiske undersøkelser med formål å kartlegge be-standsstatus for laks og sjøaure i vassdraget. Prosjektet har videre som formål å vurdere effekter av reguleringen på fiskebestandene, tilrå aktuelle kompensasjonstiltak som kan øke den naturlige rekrutteringen av ungfisk i vassdraget og vurdere virkningen av utsetting av en-somrige laksunger og smolt i vassdraget. Laksefangstene i vassdraget har i senere år vært på et historisk lavmål, mens de rapporterte fangstene av sjøaure har økt. Som følge av den lave vannføringen i området ovenfor kraft-verket, fanges lite fisk i dette området. Det er også mulig at de mange tersklene i et parti av elva ovenfor kraftverket er vandringshindre på de vannføringer som forekommer i fiskese-songen. Ut fra vurderinger av vannføringsforhold og fangstregistreringer i 2005 og 2006 så det ut til at få laks og sjøaure var oppvandringsklare i Bævra i juni. Etter at fiskeopp-vandringen var begynt, gav økende vannføringer som følge av nedbør, et bedre fiske selv om kraftverket ble driftet ved tilnærmet full slukeevne. Det settes ut laksesmolt og en-somrige laksunger i Bævra i henhold til et pålegg om årlige utsettinger på 10 000 smolt og 30 000 en-somrige, men det ble satt ut få fisk i 2006 og ingen i 2007. Gjenfangster av slik fisk utgjorde en vesentlig andel av sportsfiskefangstene i 2006 (19 %) og en mindre andel i 2005 (7 %). I 2007 ble det ikke funnet utsatt fisk i sports-fiskefangstene. Gjenfangstraten for utsettinger av laksesmolt i 2004 og 2005 ble vurdert til å være henholdsvis god og dårlig. Gjenfangstene av en-somrige laksunger utsatt i 2003 var lavere enn tilsvarende utsettinger i nabovassdraget Surna. De svært lave ungfisktetthetene i elva nedenfor kraftverket i 2006 og 2007 har sannsynligvis sammenheng med raske vannstandsreduksjoner ved driften av kraftverket. I 2005, 2006 og 2007 ble det registrert mange driftstans ved kraftverket. I de fleste av disse situasjonene ble kraftverket avstengt fra vannføringsnivåer på 4-6 m3/s over et to-timers intervall. Det var lave tettheter av ville laksunger i områdene ovenfor kraftverket i 2006 og svært lave tettheter i 2007, mens tettheten av eldre aureunger på denne strekningen var middels i 2006 og lav i 2007. Fravær og svært lave tettheter av årsyngel av laks i betydelige deler av vassdraget ovenfor kraftverket både i 2006 og 2007 kan ha sammenheng med for liten gytebestand, men det kan også indikere begrenset tilgang på gyteområder for laks og/eller dødelighet som følge av tørrlegging/innfrysing av rogn og yngel ved lave vannføringer. I den uregulerte delen av vassdraget ovenfor utløpet av Lille Bævra, ble det ikke funnet årsyngel av laks verken i 2006 eller 2007. Sammenlignet med gytebestandsmålet som antas å vær i størrelsesorden 2 egg per m² for laks, var eggtettheten for laks for lav både i 2006 og 2007. De beregnede beskatningsratene for laks på henholdsvis 35 %, 22 % og 26 % i 2005, 2006 og 2007 var betydelig lavere enn det som er funnet i en rekke andre elver her til lands. Dersom en på den annen side legger den beregnede eggtettheten for laks til grunn, synes beskatningen på laks å ha vært for høy alle tre årene i forhold til gytebestandsmålet. Beskatningsraten på sjøaure var høy i 2005 (58 %) og svært lav i 2006 (8 %). Både i 2006 og 2007 var vassdraget ovenfor kraftverket det klart viktigste produksjonsom-rådet for både laks og aure da dette området stod for det meste av presmoltproduksjon av begge artene.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS, Svorka Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no