Publikasjon

Tittel Genetisk analyse av opprinnelsen til Gyrodactylus salaris-infeksjonen på laksunger i Lærdalselva
Undertittel
Forfattere Zietara , M.S., Johnsen, B.O. & Lumme , J.
År 2008
Kilde NINA Rapport 371: 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1935-8
Referat

Et eldre materiale av Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva (1996) ble analysert ved hjelp av molekylære markører (mitokondrie-DNA (mtDNA) og kjerne-DNA (ADNAM1)) (Zietara et al. 2006). Ved hjelp av DNA-undersøkelser er det tidligere påvist at i mange av de G. salaris infiserte el-vene i Norge forekommer det en G. salaris type som tilhører en mtDNA-utviklingslinje som er spesifikk for Baltisk laks (Hansen et al. 2003, 2006). Men i tre av elvene (Lærdalselva, Dram-menselva og Lierelva) ble det funnet en mtDNA-utviklingslinje som skilte seg fra de øvrige ved 3 % sekvensforskjell i mtDNA (Hansen et al 2003). Den samme mtDNA-utviklingslinjen var vidt utbredt som en klon på oppdrettet regnbueaure (Oncorhynchus mykiss) som Zietara et al. (2006) kalte RBT-klonen. For å sjekke identiteten til parasittene i Lærdalselva, analyserte vi 30 parasittindivider fra en sterkt infisert laksunge som ble fanget i 1996. Formålet med undersø-kelsen var å undersøke forholdet mellom Lærdalselva parasittene og RBT-klonen og andre stammer av G. salaris. Den mitokondrielle DNA-sekvensen hos seks parasitteksemplarer var forskjellig fra den tilsva-rende sekvensen hos den regnbueaurespesifikke G. salaris i Finland (RBT-klonen) i en enkelt av 1623 nukleotider. I de ca. 800 basepar som er sekvensert tidligere, var parasittene fra Lær-dalselva identiske med RBT-klonen. En kjerne-DNA markør ADNAM1 forekom i to ulike utgaver (genotyper) i Lærdalselva, mens den er pemanent heterozygot i RBT-klonen som er analysert i detalj i Finland (Zietara et al. 2006). Seks av tretti individer var identiske med RBT-klonen, noe som bekrefter at RBT-klonen selv var involvert i det nære moderlige opphavet til Lærdalselvainfeksjonen. Tjuefire individer var rekombinasjoner med bakgrunn i kjønnet formering. Disse hadde ikke det diagnostisk korte allelet som karakteriserer den moderlige RBT-klonen, men hadde et allel som finnes i den pa-togene parasittstammen av baltisk opprinnelse (e.g., i Vefsna; Kuusela et al. 2007). Den genetiske sammensetningen hos parasittene i Lærdalselva viser at parasittene var frem-avlet ved krysning av lakseparasitten (som hann) med regnbueaureparasitten (som hunn). Nye betraktninger av IGS resultatene hos Cunningham et al. (2003) og Hansen et al. (2006) bekref-tere et slikt scenario og antyder at også parasittene i Oslofjord populasjonene mest sannsynlig er lignende eller parallelle rekombinasjoner.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no