Publikasjon

Tittel Smølas framtid formes nå
Undertittel Scenarioutviklingsseminar, Smøla 14. – 15. mai 2008
Forfattere Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen , G., Risan , T. & Harvold , K.
År 2008
Kilde NINA Rapport 376: 67 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1940-2
Referat

Scenarier kan beskrives som reiser til en mulig framtid. De reflekterer ulike antakelser om hvordan dagens trender vil videreføres, hvordan kritiske usikkerheter vil virke og hvordan nye faktorer vil påvirke utviklingen (UNEP 2002). Scenarioutvikling og konsekvensutredninger har det til felles at de prøver å beskrive en framtidstilstand basert på mulige påvirkningsfaktorer eller drivkrefter. Forskjellen er at scenarier utforsker muligheter, mens konsekvensutredninger baseres mer på prediksjoner og sannsynligheter. Forskning på scenarier og utvikling av slike er et prioritert tema i NINA og i de andre miljøinstituttene. Norges Forskningsråd finansierer et Strategisk Instituttprogram omkring scenarier (Nature 2020+) hvor NINA har prosjektlederansvaret. I Nature 2020+ har vi kombinert metodikk fra scenarioutvikling, særlig arbeidet gjennomført av United Nations Environmental Programme’s (GEO Resource Book), med metodikk hentet fra konsekvensutredninger (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM). I alt 4 deltakende scenarioutviklingsprosesser i 4 norske landskaper er planlagt (øysamfunnene Smøla og Vega, indre Sør-Trøndelag (kommunene Selbu, Tydal, Holtålen og Røros) og indre Østfold). Det fokuseres på tre hovedaspekter i økosystemet: Bruk, vern og rekreasjon/friluftsliv/turisme. På denne bakgrunn skal lokalbefolkningen sjøl vurdere hvordan ulike framtider kan se ut for sine egne områder. Denne rapporten beskriver resultater fra det første scenarioseminaret gjennomført på Smøla 14. -15. mai 2008. Metoden legger opp til en trinn for trinn prosess hvor deltakerne på seminaret skal identifisere og prioritere fokustema (Verdsatte Økosystem Komponenter - VØKer), drivere, hvor en del er kritisk usikre drivere, konstruere årsak-virkningskart, formulere virkningshypoteser og utvikle miniscenarier. Et seminar nr. 2 er planlagt i 2009 hvor sjølve scenariofortellingene skal skrives. Tiden mellom seminarene skal brukes til bearbeiding av resultatene fra seminar 1, innhenting av kunnskap og forberedelse til seminar 2. I løpet av det første Smøla-seminaret ble i alt 17 VØKer innenfor de tre hovedaspektene vurdert, hvorav 9 ble prioritert (havbruk, jordbruk, kulturlandskap, kulturminner, marine økosystemer, atlantisk høgmyr, havet/skjærgård/aktiviteter, kulturbasert turisme/friluftsliv, og landskap). Førti drivere ble vurdert, hvorav 19 ble kategorisert som kritisk usikre. En del av disse var felles for flere VØKer, bl.a. klima som ble tatt med i 5 VØKer. Ni årsak – virkningskart med forklaringer, ett for hver prioritert VØK, ble konstruert. Miniscenarier oppstår når 2 kritisk usikre drivere, hver med 2 klart forskjellige utviklingsveier kobles. I alt 32 miniscenarier ble laget på seminaret.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no