Publikasjon

Tittel Fjellrev i Norge 2008
Undertittel Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet på fjellrev
Forfattere Eide, N.E., Flagstad, Ø., Andersen, R. & Landa, A.
År 2008
Kilde NINA Rapport 389: 49 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1954-9
Referat

Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet på fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av hi med aktivitet, blir prioritert for kontroll. Ved kontroll registreres aktivitet og yngling (både fjellrev og rødrev). Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn for DNA-analyse med tanke på art (fjellrev eller rødrev), haplotype (for å sjekke eventuell farmrevopprinnelse) og individidentifikasjon. Av 789 hi registrert i Hidatabasen er 587 fjellrevhi. De øvrige er rødrevhi eller usikre med hensyn til opprinnelse. I 2008 ble det utført 506 kontroller på i alt 301 ulike hi (noen hi ble kontrollert flere ganger). Det har vært yngling av fjellrev på 13 hi i 2008, 12 dokumentert med observasjon av valper og 1 antatt yngling basert på DNA; 2 ynglinger på Varangerhalvøya, 3 på Saltfjellet og 7 i Børgefjell. Den siste ynglingen er knyttet til utsettingen av fjellrev på Snøhetta/Dovrefjell. Det er grunn til å tro at det har vært gjort flere forsøk på yngling, uten suksess. Kullstørrelsen varierte fra 2-13 valper, og det ble registrert minimum 53 fjellrevvalper på hiene. Det er imidlertid lite som tyder på at mange valper overlevde over sommeren. Det ble allerede tidlig funnet døde valper på ulike hi, og antall valper gikk ned på hi som ble besøkt flere ganger utover sommeren. Dette henger sammen med smågangersituasjonen og krasjet i gnagerbestandene på vårvinteren. Det bekrefter nok en gang fjellrevens avhengighet av tilgang til smågnagere for reproduksjon og valpeoverlevelse. Det ser alli-kevel ut til å være aktivitet på hi i områder hvor det ikke har vært aktivitet av fjellrev på lenge. Det er betydelig flere hi med aktivitet av fjellrev i grensetraktene Troms/Finnmark og Anarjohka inn mot Finland enn tidligere. Det er også økning i antall hi med aktivitet på Varangerhalvøya, hvor det gjennomføres eksperimenter med å ta ut rødrev. Også i Saltfjellet og Børgefjell var det mange hi med aktivitet på vinteren. Antall hi med aktivitet vinterstid og antall ynglinger viser at antall valper som overlevde vinteren 2007/2008 sannsynelig er høyt. Det betyr at vi har en god del voksendyr som kan respondere på gode smågnagerår i tida framover. Basert på antall ynglinger og aktivitet ved hilokaliteter kan vi anta at fjellrevbestanden teller minimum 50 voksne individer. DNA-analysene bekrefter dette, med å identifisere 54 voksne fjellrev fra Blåfjell/Lierne og nordover. Overvåkingsprogrammet mottok mer enn 550 prøver for DNA-analyse. Alle prøver ble analysert for art, hvorav 346 viste seg å være fra fjellrev eller ha spor fra fjellrev. Prøver fra Hardangervid-da/Finse og Snøhetta/Dovrefjell ble også analysert for haplotype mht til å oppdage eventuell farm-revinnblanding. For alle prøver med fjellrev-DNA ble det kjørt mikrosatelittanalyse for individidentifi-kasjon. Denne analysen har gitt oss svært god oversikt over de reproduserende parene i de fjellom-rådene der det har vært yngling de to siste årene. DNA-analyser bekrefter også funn av minimum 53 voksne individer. Utover å bidra til en god oversikt over enkeltindivider, har årets analyser gitt oss en mer detaljert forståelse av fjellrevens bestandsstruktur i Fennoskandia. Fjellrevene på Va-rangerhalvøya er genetisk svært lik fjellreven på Kola, trolig mer en kyst-revvariant, med typisk mindre kullstørrelser enn lemen-reven i resten av Fennoskandia. Dette kan være en genetisk be-tinget egenskap. Lengst i sør kan vi med sikkerhet slå fast at det fins minst én rev i den eksisteren-de bestanden på Finse som har en hybrid-opprinnelse, dvs. at farmrev har paret seg med ville rever fra den opprinnelige fjellrevbestanden på Finse. Bestanden er i dag en miks av ren framrev og hyb-rider. Funn av DNA fra fjellrev som er satt ut fra avlsprogrammet, bekrefter minimum 25 % overle-velse Funn av DNA fra fjellrev som er satt ut fra avlsprogrammet, bekrefter minimum 25 % overle-velse første leveår for dyr som ble satt ut på Dovrefjell/Snøhetta høsten 2008. Dette viser at over-våkingsprogrammet kan fungere for å evaluere utsettingen, men det må legges ned betydelig inn-sats for å samle inn tilstrekkelig prøvemateriale. Utvandringen av en fjellrevhann fra Helags til Snøhetta/Dovrefjell tyder på at man i Helags har fått hevet bestanden opp på et nivå, der ungdyr må vandre ut for å finne ledige territorier. Denne hen-delsen viser ikke bare at fjellrever kan vandre over lange avstander, men den gir oss også perspek-tiver for framtidig bevaring av fjellreven. Hendelsen indikerer at det er viktig å reetablere vade-steinsbestander mellom kjernebestander, for økt utveksling og redusert isolasjon mellom fjellrevbe-standene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no