Publikasjon

Tittel Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy
Undertittel
Forfattere Jacobsen, K.-O.
År 2008
Kilde NINA Rapport 429: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1995-2
Referat

Deler av Flatøya i Bjarkøy kommune er med i Flatøya landskapsvernområde. I forbindelse med at Fylkesmannen i Troms høsten 2007 ga Flatøy utmarkslag tillatelse til ferdsel opp til utkikks-punktet Varan for tre sesonger, hadde Fylkesmannen behov for både nye sjøfuglregistreringer og forslag til metodikk for å kunne overvåke utviklingen videre. Med dette som bakgrunn kon-taktet de NINA som ble tildelt oppdraget. Sjøfugltellingene i verneområdet i 2008 viste at grå-måsebestanden var svært liten på selve Flatøya, mens den hadde økt noe på Kvitholmen i for-hold til tidligere registreringer. Gråmåsebestanden varierer imidlertid mye fra år til år. Bestan-den av svartbak har vært rimelig stabil i begge områdene hele tiden. Det er ikke mulig å gi en enkelt årsaksammenheng om hvorfor særlig gråmåsebestanden på Flatøya er gått tilbake, da det sannsynligvis er flere grunner til dette. Næringsmangel og mink er imidlertid to av de mest sannsynlige årsakene. Forslag til videre overvåking av sjøfuglbestandene er gitt.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Troms.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no