Publikasjon

Tittel Overvåking av elvemusling i Norge
Undertittel Årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland
Forfattere Larsen, B.M. & Berger, H.M.
År 2009
Kilde NINA Rapport 443: 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2009-5
Referat

Et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling ble startet i Norge i 2000. Det inngår til sammen 16 vassdrag i programmet. Det er gjennomført basisundersøkelser i disse vassdragene i løpet av 2000-2005 som skal være referanse for videre overvåking. I 2007 og 2008 ble Hunnselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet, undersøkt på nytt. Det har vært en negativ utvikling i bestanden av elvemusling i Hunnselva fra 1940-tallet og fram til i dag. Tidligere fantes arten langs hele strekningen mellom Einavatnet forbi Raufoss og ned til Brei-skallen. I dag finnes det elvemusling bare på strekningen mellom Vestbakken kraftverk og Raufoss; en strekning som er ca 7 km lang. Det er ikke funnet muslinger mindre enn 50 mm i Hunnselva verken i 1998, 2001 eller 2008. Rekrut-teringen har sannsynligvis sviktet helt eller delvis allerede før 1970, og bare tilfeldige muslinger har vokst opp i vassdraget i løpet av 1980- og 1990-tallet. Om lag 70 % av muslingene var større enn 100 mm eller eldre enn 50 år i 2008. Det gjør at utviklingen i antall elvemusling har vært negativ i hele utbredelsesområdet fra 1998 til 2008. Det har vært en nedgang i antall muslinger på ca 30 % i løpet av de siste ti årene, og det er antatt at det står igjen ca 2500 elvemusling i Hunnselva i dag. Selv om estimatet er beheftet med unøyaktighet gir det en bekreftelse på at bestanden av elve-musling er liten og meget sårbar for ytterligere reduksjon i utbredelse og antall. Det er de høye nitratverdiene som er mest kritisk i Hunnselva. Alle målte verdier var høyere enn 580 µg/l i 2001-2008, og medianverdien var mer enn seks ganger høyere enn det som er anbefalt for å sikre rekrutteringen hos elvemusling. Likevel er det flere samvirkende faktorer som har forår-saket den negative utviklingen i Hunnselva, og i tillegg til eutrofiering synes vannkraftreguleringene, industriforurensning og erosjon med nedslamming av elvebunnen å være av overordnet betydning. Dessuten kan mangel på egnet vertsfisk være en flaskehals for elvemuslingens larver. I handlingsplanen for elvemusling (Direktoratet for naturforvaltning 2006) er målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiv at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. I et slikt perspektiv er det viktig at problemene for elvemusling i Hunnselva nå blir identifisert, og nødvendige tiltak settes i verk for å hindre at muslingen dør ut i vassdraget. En bestand av elvemusling som opprettholder naturlig rekruttering i Hunnselva vil være det synlige beviset på god vannkvalitet og god økologisk status.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Oppland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no