Publikasjon

Tittel Vurderinger knyttet til overvåking av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige og Norge
Undertittel
Forfattere Brøseth, H. & Andersen, R.
År 2009
Kilde NINA Rapport 437: 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2003-3
Referat

I både Norge og Sverige er det en uttalt målsetting om at overvåkingsmetodikken for å registre-re ynglende jerv og de vurderingskriteriene som benyttes skal være mest mulig lik i de to lan-dene, slik at resultatene skal være direkte sammenlignbare. Med bakgrunn i de strukturelle endringene og endringer i vurderingskriteriene som har blitt gjennomført innen yngleregistre-ringen av jerv i både Sverige og Norge de senere årene har Naturvårdsverket og Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid initiert en sammenlignende gjennomgang av overvåkingen av ynglende jerv i de to landene i 2008. Dette for at man i størst mulig grad skal kunne tilretteleg-ge for en enhetlig overvåking av den svensk-norske jervbestanden. I perioden 2003-2008 har antallet jerveynglinger i Sverige og Norge variert fra 104 til 162. An-delen dokumenterte yngling (säker föryngring) i overvåkingsarbeidet varierer fra 43-86% mel-lom land og år i denne perioden. Forskjellene mellom landene i vurderingskriteriene som be-nyttes i registreringene i dag gjør at vi mener at overvåkingsresultatene på ynglende jerv ikke lengre nødvendigvis er direkte sammenlignbare mellom Sverige og Norge. I denne rapporten gjennomgås detaljert datamaterialet innsamlet under yngleregistreringene av jerv i 2008 i Sverige og Norge. Det gis en rekke vurderinger og anbefalinger knyttet til over-våkingssystemene i de to landene når det gjelder kriteriebruk, etterprøvbarheten av overvå-kingsresultatene og datasystemer. I denne sammenhengen kan man merke seg den lave an-delen av ynglingene i Sverige i 2008 som lar seg verifisere (34%), sammenlignet med i Norge (94%). Regionale forskjeller i anvendelsen av vurderingskriteriene og ikke enhetlig registrering av overvåkingsdata i databasesystemet Rovdjursforum er to av grunnene til at det fore-slås innføring av et nasjonalt kvalitetssikringsnivå i overvåkingen av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige. Lettere koordinering og sammenligning mellom Sverige og Norge er et an-net argument for dette.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Naturvårdsverket.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no