Publikasjon

Tittel Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006
Undertittel
Forfattere Hesthagen, T. & Østborg, G.M.
År 2008
Kilde NINA Rapport 169: 114 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1724-4
Referat

I Sør-Norge har det vært omfattende skader på fiskebestander pga forsuring i mange vassdrag. Skadeomfanget pr. 1990 er tidligere dokumentert, både mht antall skadde og tapte bestander i innsjøer og størrelsen på berørt areal (innsjø – og landareal). I denne rapporteren har vi beregnet størrelsen på arealet med forsuringsskadde fiskebestander pr. 2006. Kartleggingen er gjort ved å sende ut spørreskjema og å intervjue personer med god kunnskap om fisk i aktuelle kommuner. Fiskebestandene i kalkede innsjøer antas å være skadde eller tapte. Beregningene av skadeareal pr. 1990 ble opprinneleg gjort ved å plotte den geografiske lokaliseringen av innsjøer med berørte fiskebestander på kart med målestokk fra 1:420.000 til 1:1.000.000, avhengig av størrelsen på hvert fylke. Deretter ble skadeområdene avgrenset på et subjektivt grunnlag, dvs uten å ta hensyn til avstanden mellom innsjøer med berørte bestander. Arealene ble deretter manuelt beregnet. For å få mer nøyaktige tall for skadeareal pr. 1990, ble innsjøer med berørte fiskebestander plottet på kart med målestokk 1:50000. Vi har forutsatt at dersom en gruppe innsjøer med berørte bestander skal tilhøre samme skadeområde, må de ligge mindre enn 3 km fra hverandre. Beregningene pr. 1990 ble gjort på basis av et stort datagrunnlag, med rundt 7.200 skadde eller tapte bestander. Av ressursmessige hensyn var det ikke mulig å samle opplysninger om fiskestatus for like mange fiskebestander ved undersøkelsen pr. 2006. Informantene ble derfor bedt om å angi utstrekningen av dagens skadeområder i sin kommune. De nye beregningene pr. 1990 ga et skadeareal på 20.446 km2. Tilsvarende metodikk ble benyttet på 2006-materialet, som ga et skadeareal på 13.326 km2. Det innebærer at det har vært en reduksjon i skadeareal på rundt 38 % i løpet av de siste 15 åra. Vest-Agder og Aust-Agder har fortsatt de største fiskeskadene pga forsuring, med berørte areal på henholdsvis 3.727 og 3.718 km2. Det har også vært små endringer i fiskeskadene i løpet av de siste 15 åra i disse fylkene. Viktige unntak er enkelte områder av Sira- og Tovdalsvassdraget. Hordaland og Hedmark har hatt en kraftig reduksjon i sine fiskeskader, der arealene nå utgjør henholdvis 537 og 451 km2. Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har også langt mindre fiskeskader enn tidligere, med berørte areal på henholdsvis 584, 832, 788 og 1.305 km2. Disse skadereduksjonene antas å ha sammenheng med en bedret vannkvalitet i løpet av de siste åra, med økt pH og lavere innhold av giftig aluminium. Dette har også ført til at mange kalkingsprosjekt har blitt avsluttet. Det antas at de forsuringsrelaterte fiskeskadene vil bli ytterligere redusert, men omfanget vil avhenge av den vannkjemiske utviklingen.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no