Publikasjon

Tittel Alien species and climate change in Norway
Undertittel An assessment of the risk of spread due to global warming
Forfattere Gjershaug, J.O., Rusch, G.M., Åström, S. & Qvenild, M.
År 2009
Kilde NINA Rapport 468: 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2038-5
Referat

Som en følge av klimaforandringer predikert for Norge som et resultat av global oppvarming vil det bli mer nedbør, lengre vekstsesonger og kortere, mildere vintrer. Disse forandringer kan ha viktige konsekvenser for muligheten fremmede arter har til å utvide utbredelsen sin, særlig de fra sørlige breddegrader. Det er forventet at arter som i dag er forhindret i å etable-re seg på grunn av et relativt hardt klima, vil ha større muligheter for spredning, og at noen av disse kan bli invasjonsarter. Denne rapporten har som formål å gi en vurdering av risikoen for at fremmede arter som allerede er etablert i Norge vil øke sitt nåværende utbredelsesområ-de, og at nye fremmede arter blir etablert. Spesifikt omhandler vurderingen en sammenligning mellom predikert fremtidig klima i Norge og klimaet i de områder hvor fremmede arter har sin nåværende utbredelse i Europa. Grunn-laget for utvelgelsen av arter har vært DN notat over prioriterte arter samt listen over ”de 100 verste fremmede europeiske arter” beskrevet i DAISIE databasen. 65 arter (41 akvatiske og 24 terrestriske) ble evaluert. 18 av disse forekommer allerede i Norge og deres utbredelse er forventet å øke som en konsekvens av global oppvarming. Den potensielle temperatur-baserte utbredelsen ble prediktert for 23 arter som enda ikke er funnet i Norge (“door knockers”). Av disse ble 22 arter vurdert å finne egnete temperaturforhold i Norge i fremtiden. Ytterligere 24 arter ble evaluert, men ikke inkludert i klimascenariovurde-ringen, enten fordi det er lite sannsynlig at deres utbredelse i Norge er begrenset av tempera-tur, eller at de har ukjent opprinnelse hvor en ikke vet om de er fremmede eller naturlig fore-kommende arter (cryptogenic species).
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no