Publikasjon

Tittel Evaluering av metoder for estimat av smoltproduksjon i laks og sjøaurebestander
Undertittel
Forfattere Forseth, T., Bremset, G., Lamberg , A., Fiske, P., Wibe , H. & Øksenberg , S.
År 2009
Kilde NINA Rapport 489: 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2061-3
Referat

Verken merking-gjenfangstmetoden eller tellinger med video er tidligere validert som metoder for å estimere mengden smolt av laks og aure som vandrer ut fra elver. Parallelle forsøk i Aurlandselva har gitt svært forskjellige resultater og det er behov for å evaluere metodene. I denne rapporten presenterer vi en første validering av merking og gjenfangstmetoden ved å sammenligne estimater med fangster i feller i Imsa i Rogaland og Daleelva i Hordaland. Videre sammenligner vi videotellinger rett oppstrøms fella i Daleelva med fangstene. I Imsa ble 18 av 22 merkede laksesmolt gjenfanget i fella. Estimatet basert på merkinggjenfangst var således 20 % høyere enn det antallet smolt som faktisk vandret ut. Også i Daleelva overestimerte merking-gjenfangstmetoden smoltutvandringen. For laksesmolt ble overestimatet mellom 27 og 89 % avhengig av hvor mange smolt som vi antar ikke ble fanget i to perioder når fella hadde redusert fangsteffektivitet. For auresmolt var estimatet mellom 102 og 179 % for høyt, og metoden er som forventet (pga. variabel livshistorie og vandringsmønster hos aure) ikke egnet til å estimere utvandringen av auresmolt. Formelt gir merking-gjenfangstmetoden et estimat for mengden fisk på merketidspunktet og metodens største utfordring slik den har vært brukt i Norge ser ut til å være knyttet til at all merket fisk ikke vandrer. Evalueringen av metoden fortsetter derfor. Videotellingene i Daleelva ga på grunn av det uryddige vandringsmønstret ved kameraene ikke grunnlag for evaluering av metodikken. De ulike estimatene for totalutvandring antyder imidlertid at kameraene og tolkingen av videobildene har registrert en høy andel av fisken som vandret ut av Daleelva (20 000 fiskeobservasjoner). Nye forsøk på evaluering er gjennomført.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no