Publikasjon

Tittel Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009
Undertittel
Forfattere Brøseth, H. & Odden, J.
År 2009
Kilde NINA Rapport 493: 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2065-1
Referat

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Regist-reringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre og rapportert inn til Statens natur-oppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presen-terer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2009. Overvåkingsresultatene i 2009 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perio-den 1996-2008. På landsbasis har det vært en 10-20 % økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2008 til 2009. Før jakt i 2009 var det registrert minimum 80-91 familiegrupper. Dette tilsvarer en bereg-net minimum totalbestand på 472-537 dyr. Aldri tidligere i løpet av de 14 sesongene (1996-2009) man har hatt landsdekkende overvåking har det vært registrert flere familiegrupper av gaupe før jakt. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe, fastsatt av Stor-tinget i 2004, er også nådd i inneværende sesong. I samtlige forvaltningsregioner med unntak av region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) og region 7 (Nordland) er det snakk om mindre endringer i antallet familiegrupper sammenlignet med fjoråret. I region 2 og 7 er det registrert en økning på 5-6 familiegrupper i hver av regionene i forhold til i 2008. Alle de sju forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger på eller over målet for antall familiegrupper av gaupe.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no