Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold som ressurs, en trinn for trinn framgangsmåte
Undertittel Rapport fra biomangfoldseminar i Finnøy kommune, Rogaland, 26. mai 2009
Forfattere Thomassen, J., Hagen, D., Kaltenborn, B.P. & Ladstein , J.
År 2009
Kilde NINA Rapport 483: 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2055-2
Referat

Biomangfoldkonvensjonen introduserte for 11 år siden 12 prinsipper (Malawi-prinsippene) for økosystemforvaltning av biologisk mangfold (CBD 1998). Malawi-prinsippene fokuserer på mennesker, økologi, økonomi og kunnskap, og sammenhengen mellom disse faktorene. I 2003 vedtok Stortinget at Norge skal stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Dette er også et internasjonalt mål (bl.a. i EU) og er en oppfølging av et vedtak fattet på konferansen om miljø og utvikling i Johannesburg i 2002. I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i Malawi-prinsippene som styrende for å kunne nå 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold, og har utviklet en trinn for trinn deltakende prosess til bruk på kommunalt nivå i Norge. I trinn for trinn prosessen inngår gjennomføring av et biomangfold-seminar i kommunen, med et systematisk for- og etterarbeid. Som prøvekommune har vi valgt Finnøy kommune i Rogaland. Denne rapporten beskriver trinn for trinn metoden og presenterer resultatene fra biomangfoldseminaret som ble gjennomført på Finnøy 26. mai 2009. Metoden legger opp til at deltakerne på seminaret skal prioritere fokustema innen biologisk mangfold (Verdsatte Økosystem Komponenter (VØK)) og drivere (eller drivkrefter som kan påvirke biologisk mangfold). Deretter skal de se VØKer og drivere i sammenheng ved å konstruere årsak-virkningskart. På bakgrunn av årsak-virkningskartene skal det formuleres virkningshypoteser, eller påstander for hvordan driverne kan påvirke biologisk mangfold, og gis anbefalinger om videre kunnskapsinnhenting og forvaltningstiltak. En vurdering av biologisk mangfold som ressurs og hvilke avveininger som må gjøres ved valg inngår også. I løpet av Finnøyseminaret ble 8 VØKer prioritert (All ugjødsla mark; Kulturlandskapet; Vegkanter; Eik og andre store trær; Sjøfugl og sjøfuglreservat; Dvergmarikåpe; Fisk og marine ressurser og Edellauvskog). I alt 25 lokale/regionale og 4 nasjonale/internasjonale drivere ble identifisert og brukt ved konstruksjonen av 8 årsak-virkningskart. 17 virkningshypoteser ble formulert, inkl. anbefalinger og vurderinger.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no