Publikasjon

Tittel Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper
Undertittel Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008
Forfattere Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen , L.O., Hanssen, O. & Åström, S.
År 2009
Kilde NINA Rapport 500: 102 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2072-9
Referat

I et kartleggingsprosjekt ledet av NINA, er det funnet i alt 72 arter som tidligere ikke er rapportert fra Norge. Artene er fordelt på fem ulike grupper av invertebrater. Prosjektet har fokusert på habitattyper som er ansett viktige for truete arter (hotspot-habitater): sandområder, hule, gamle eiker, gammelskog, naturbeitemark og grunnlendt baserik naturmark. Resultatene viser at hotspot-tilnærmingen er en kostnadseffektiv metode for kartlegging av rødlistete og uoppdagede norske arter. NINA har siden 2003 ledet ARKO-prosjektet (Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og Overvåking) under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold der en av hovedhensiktene har vært å identifisere viktige habitattyper (hotspot-habitater) for truete arter. En sentral del av prosjektet har vært å dokumentere artsinventar i utvalgte områder med slike kvaliteter. Prosjektet har derfor samlet mye informasjon om sjeldne og truete arter, inkludert mange arter som tidligere ikke er påvist i Norge. På oppdrag fra Artsdatabanken presenteres denne informasjonen her i en rapport for å gjøre tilgjengelig en samlet dokumentasjon av dette kunnskapsløftet om sjeldne arters forekomst i Norge. Prosjektet har samlet data på tvers av mange organismegrupper, men denne rapporten omhandler invertebrater. I alt 76 lokaliteter har blitt grundig kartlagt med hensyn på utvalgte grupper av invertebrater (insekter og edderkoppdyr) i perioden 2004-2008. Lokalitetene fordeler seg på fem hotspothabitattyper: sandområder, hule, gamle eiker, gammelskog, naturbeitemark og grunnlendt baserik naturmark. Det er funnet 72 arter som tidligere ikke er publisert fra Norge, de fleste ble funnet for første gang i landet. Disse artene er fordelt på fem invertebratgrupper: 4 nebbmunner (Hemiptera), 22 biller (Coleoptera), 18 tovinger (Diptera), 27 veps (Hymenoptera) og 1 edderkopp (Araneae). Totalt er det påvist 592 forekomster av 277 rødlistearter på de undersøkte lokalitetene. ARKO-prosjektets resultater viser at hotspot-tilnærmingen er en kostnadseffektiv metode for kartlegging av rødlistete og uoppdagede norske arter. Kartleggingsinnsatsen har vært størst i sandområder og hule, gamle eiker. Sandområder omfatter både sandstrendene langs kysten, breddene langs vann og vassdrag, flyvesandområder og menneskeskapte sandområder. Kartlegging i sju sandområder viser at dette er helt unike områder når det gjelder invertebratfauna. I alt er det registrert 92 rødlistearter og hele 47 arter som tidligere ikke har vært påvist i Norge. Selv om eik har en relativt begrenset utbredelse i Norge, er den det aller viktigste treslaget for insektmangfoldet. Mer enn 500 insektarter er direkte avhengige av rødmuld og råtten ved på gamle, hule eiker. En stadig reduksjon i antall og kvalitet på slike trær har ført til at mange eiketilknyttete insekter er oppført på den norske rødlista. Totalt 15 nye norske arter og 101 rødlistearter knyttet til eik er funnet i ARKO-prosjektet. Naturbeitemark og grunnlendt baserik mark er svært viktige habitattyper for biologisk mangfold, og arealene med slik natur har i lengre tid vært i sterk tilbakegang. På tross av at kartleggingsinnsatsen på disse habitattypene hittil har vært begrenset i ARKO-prosjektet, er det likevel i prosjektperioden påvist 7 nye norske arter og 62 rødlistearter. Det er også utført en begrenset kartleggingsinnsats i gammelskogsområder i lavlandet som ga 3 nye norske arter og 82 rødlistearter. ARKO-prosjektet utgjør med dette den største kartleggingsinnsats for rødlistete invertebrater som er gjennomført i Norge til dags dato. Kunnskapen – både om forekomst, utbredelse og habitattilknytning – som blir avdekket gjennom innsatsen i ARKO-prosjektet utgjør derfor et sentralt bidrag til bevaring av biologisk mangfold i Norge. Dataene utgjør samtidig vesentlige bidrag til oppdatering av status for truete og sårbare arter slik at arbeidet med revidering av Norsk Rødliste gir et mest mulig riktig bilde av tilstanden for artsmangfoldet i Norge. Dette vil videre være et solid fundament for kunnskapsbasert forvaltning av arter og verdifulle naturtyper i Norge.
Oppdragsgiver Artsdatabanken.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no