Publikasjon

Tittel Introdusert signalkreps på Ostøya i Bærum kommune, Akershus
Undertittel Kartlegging og krepsepestanalyse
Forfattere Johnsen, S.I., Stand , D., Vrålstad , T. & Wivestad , T.
År 2009
Kilde NINA Rapport 499: 17 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426- 2071-2
Referat

Med bakgrunn i tips angående ulovlig utsatt signalkreps på Ostøya golfbane i Bærum kommune, initierte Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus en enkel kartlegging/undersøkelse i fem golfdammer. Undersøkelsen ble gjennomført den 22.-23. juni 2009, og bekreftet funn av signalkreps i fire av fem undersøkte dammer. Tettheten i to av dammene var svært høy. Dammene på golfbanen på Ostøya er små og grunne, og vannet varmes trolig raskt opp om våren. En rask økning i vanntemperatur om våren gir grunnlag for raskere utvikling av rogn og tidlig vekststart for yngel og eldre individer. Dette er trolig grunnen til at signalkrepsyngel i dammene hadde sluppet seg fra morindividet relativt tidlig, samt at alle undersøkte individer, utenom hunnkreps som hadde båret rogn/yngel hadde gjennomført ett skallskifte. Da vanntemperaturen i dammene trolig raskt endres ved endringer i lufttemperatur og solinnstråling (små vannvolum) vil datoen hvor ungene forlater mora og dato for første skallskifte kunne variere mye mellom år. Det ble analysert prøver fra 6 individer av signalkreps fra dam 14 med tanke på krepsepest, og alle undersøkte individer var positive. Da signalkreps nesten uten unntak er bærere av krepsepest, samt at vannet dreneres/pumpes gjennom alle de fire dammene hvor det ble oppdaget signalkreps, er det overveiende sannsynlig at signalkreps i alle fire dammene er smittebærere. Forholdene ligger godt til rette for kjemisk behandling av dammene (utrydding av kreps). I dammen (dam 1) hvor det ikke ble funnet signalkreps, bør det gjennomføres et nytt og utvidet prøvefiske etter signalkreps. Alternativt gjennomføres en eventuell behandling også her. En eventuell behandling bør skje sent i vekstsesongen eller tidlig om våren før yngel forlater mor.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no