Publikasjon

Tittel Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune
Undertittel Konsekvensutredning for naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Arnesen , G.
År 2009
Kilde NINA Rapport 502: 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2074-3
Referat

Barlindhaug Consult AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med å utvikle Leirbakken i Ramfjord (Tromsø kommune) til industriområde. Norsk institutt for naturforskning (NINA), fikk i oppgave å vurdere konsekvensene på det biologiske mangfoldet i planområdet. Ecofact ble brukt som underleverandør for vegetasjon. Området under ett hadde liten til middels verdi og konsekvensene på de tre alternativene ble vurdert fra liten til liten-middels negativ. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.
Oppdragsgiver Barlindhaug Consult AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no