Publikasjon

Tittel Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø
Undertittel Naturmiljøet
Forfattere Strann, K.B., Bjerke, J.W. & Frivoll, V.
År 2009
Kilde NINA Rapport 507: 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2079-8
Referat

Det er gjennomført undersøkelser av botanikk, naturtyper og vilt i fire deponialter-nativer og tre alternativer for tunnelpåhugg i forbindelse med omlegging av RV80 i Bodø kommune. Samtlige områder er vurdert til å ha små naturfaglige verdier og alle har betydelige menneskelige inngrep. Det ble ikke påvist rødlistede eller regio-nalt sjeldne planter eller viltarter og det ble heller ikke påvist truete eller sårbare naturtyper. Konsekvensvurderinga for samtlige områder vurderer at de planlagte inngrepene vil ha ubetydelig negativ konsekvens for naturmiljøet.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Region Nord.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no